ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในระบบ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ Dashboard
ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
18/03/2565
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางสาวภัทรนิษฐ ปัญญา ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร   0208875412
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   091-0095092
2  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0836006586
3  นายกิตติทัต สิงโต ช่วยปฏิบัติงานโครงงานฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   095-7744815
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0818628684
2  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   026516884
3  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์ ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   275
4  นางสาวสุรีรัตน์ นันกระโทก ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0969767115
5  นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0809903155
6  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   026516884
7  นางสาวบงกช อุไรสวัสดิ์ ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0931462441
8  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
9  1ว่าที่ ร.ต.ธีรวุฒิ หนูคง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0966476901
10  นายสมศักดิ์ หนองจิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0839953234
11  นายสุธี วังเกล็ดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0822088505
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวจิราพรรณ ศรีคำวัง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0968827287
2  นายกิตตินนท์ พื้นชมภู จ้างเหมา กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0986402169

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
18/03/2565
  อื่นๆ
1   นายธนดล ดียิ่ง BI Developer อื่นๆ   0824722385
2   นางสาวพาณิภัค ปฐมาขจรพงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ อื่นๆ   0814866644