อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
08/06/2565
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางเตือนใจ คงสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้บริหาร   0891044091
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ   154
2  นางสาววรกัญญา จำปางาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   157
3  นางสาวภาวิดา แก้วบุญเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   154
4  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ   157
5  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการคลัง   0818695916
6  นายธนธรณ์ มาสุข ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ กลุ่มการคลัง   0867077114
7  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   081 9288177
8  นายบารมี ภานุมาสวิวัฒน์ พนักงานธุรการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0964975506
9  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์ พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0971421686
10  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   314
11  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   105
12  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0818684838
13  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0619495214
14  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มประชาสัมพันธ์   0818476791
15  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์   0838850923
16  นางสุภาวดี บุตรศรี นิติกร กลุ่มกฏหมาย   0982585531
17  นายณัฐธัญ ชูชีพ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย กลุ่มกฏหมาย   0887914721
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0811733468
2  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0821655949
3  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0935543615
4  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0811744920
5  นางสาววลีสุดา ปานชื่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0632081095
6  นางสาววริศรา โพธิ์ชัยสาร เจ้าหน้าที่โครงการฯ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0857601308
7  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   095-5728585
8  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0982506372
9  นางสาวนันท์นภัส ศรีลิขิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0839355149
10  นางสาวภานุมาส ภูต้องใจ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   088-8311098
11  นางสาวจริยา ทอดอาจ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   0983146663
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0910035473
2  นางสาวรัตน์สุดา รัตนคุปต์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0898163666
3  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0896929226
4  นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุึ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0636614191
5  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0649922639
6  นางสาวอัจฉรา วะเกิดเป้ม หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0817902655
7  นางสาวชุติกานต์ มะเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0632098878
8  นางสาวรัชนีกร แสงนิล ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0996288397
9  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0876179309
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางชดาพร เลาหวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0989294494
2  นายก้องเกียรติ เหมจินดา จ้างเหมา ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0980172812
3  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี พี่เลี้ยง กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0869883838
4  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
5  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0867794838
6  นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   0830323936
7  นายจักรกริช อุ่นเรือน ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   0660656155
8  นางสาวริตา วงษ์เนียม ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0926835435
9  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0885630092
10  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0925494559
11  นางสาวศิริจิต ภูสมจิตร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0890434849
12  นางพัชรา กลางสาทร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0869795611
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0818320949
2  นางสาวกมลพร ลีลาวัลย์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   096 146 3482
3  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0657195579
4  นางสาวระวีวรรณ รองเดช ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0926329529
5  นางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0879106784
6  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0970955165
7  นางสาววัชรี จั่นเพชร ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0867962541
8  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0813726223
9  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0848411616
10  นางสาวจินตนา วัชรากูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0648291466
11  นางสาวชลธิชา ธิปันแก้ว ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0901340582
12  นางอัญชลี เฉื่อยฉ่ำ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0933290885
13  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกลุ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0817776304