ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
19/08/2565
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวภาวิดา แก้วบุญเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   0832497814
2  นายธนธรณ์ มาสุข ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ กลุ่มการคลัง   0867077114
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวศุภรัตน์ วอนสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0833809884
2  นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0926957678
3  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   095-5728585
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0880155424
2  นายภาคภูมิ รณะบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0808584744
3  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   089-6929226
4  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
5  นางสาวสุรีรัตน์ นันกระโทก ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0969767115
6  นางนางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   081-862-8684
7  นายสมศักดิ์ หนองจิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   085-594-1318
8  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0649922639
9  นางสาวบุษกร ชูม่วง ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเเละงานวิจัยด้านเด็กเเละเยาวชน กลุ่มวิจัยเเละนวัตกรรม   0955951331
10  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0876179309
11  นางสาวชุติกานต์ มะเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0632098878
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0944989340
2  นางสาวกัสมา ชายะพันธ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0876715330
3  นางสาวมนฑกานต์ ขอพร ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0636190838
4  นางสาวจิดาภา กรุดประเสริฐ ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0973048606
5  นางสาวกัญญพัชร์ วิจิตรธรรมรส เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   081708163
6  นางสาววรัญญา เตนันทะโส ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   026516541
7  นางสาวณัฐกฤตา ศิรินาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0985495553
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0830886379
2  นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0993239936
3  นางสาววัชรี จั่นเพชร ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0867962541
4  นางสาวชลธิชา ธิปันแก้ว พนักงานจ้างเหมา กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0901340582
5  นายนาซีร ยูนุห์ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0994795474
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวดวงหทัย เปลี่ยนโพธิ์ ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0982677134
2  นายตติยะ ไพจิตรานนท์ ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0970452404
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวชนัณชิดา โกศลจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0611789321