ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
19/08/2565
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวภาวิดา แก้วบุญเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   0832497814
2  นายภาณุพงศ์ คงกระพันธ์ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มสื่อสารองค์กร   0944983953
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวศุภรัตน์ วอนสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0833809884
2  นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0926957678
3  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   095-5728585
4  นางสาวนันท์นภัส ศรีลิขิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0839355149
5  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0931126624
6  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0886399111
7  นางสาวเพ็ญพรรณ กลิ่นหอม นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0871552116
8  นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0657704857
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0880155424
2  นายภาคภูมิ รณะบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0808584744
3  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   089-6929226
4  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
5  นางสาวสุรีรัตน์ นันกระโทก ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0969767115
6  นางนางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   081-862-8684
7  นายสมศักดิ์ หนองจิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   085-594-1318
8  นางสาวบุษกร ชูม่วง ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเเละงานวิจัยด้านเด็กเเละเยาวชน กลุ่มวิจัยเเละนวัตกรรม   0955951331
9  นางสาวชุติกานต์ มะเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0632098878
10  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0876179309
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0830886379
2  นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0993239936
3  นางสาวโศภิษฐา จันทรศร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   063-9359996
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายธนากร คำปัง ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0829645349
2  นายก้องเกียรติ เหมจินดา จ้างเหมา ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0980172812
3  นางสาววัชรินทร์ สุวรรณประภา ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0944179296
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวชนัณชิดา โกศลจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0611789321