ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของระบบบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 Zoom Meeting วันที่ 13 พฤษภาคม 64
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
13/05/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0647599339
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0813726223
3  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0644717258
4  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0954936302