ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
(ร่าง) คู่มือการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม
2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ในรูปแบบผสมผสานระหว่างระบบOnline และ Onsite เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ
ห้องประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 16 โซน
Aกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรุณาเลือกรูปแบบการประชุม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์