ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
30/05/2562 31/05/2562
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     0910095092
2  นายพีรพงษ์ ใจหาร นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ     0811341927
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี     0626549141
2  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร     0891336604
3  นางสาวคนึงนิจ ช้างรู้กิจ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี     025821267
 สถานรองรับเด็ก
1  นางอนุสรา คล้ำจีน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     0931538513
2  นางสุทนา กล่อมแสง พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     0931538513
3  นางสาวนางสาวปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย     0861528331
4  นายจีรศักดิ์ ต่างใจ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0818845898
5  นางพรศรี บุญธนสถิตย์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่    
6  นายสายฟ้า บัวใหญ่ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา     0892979099
7  นางสาวปิติมา มาสินทพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา     0816097225
8  นายนายมนัสชัย พิจารณ์สรรค์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0617749447
9  นายชัยพร เนียมวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0970013830
10  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0817519380
11  นางนันทนา คิดหาทอง พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0868275499
12  นายนายไตรรัตน์ ตาเหยบ นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด     0814381205
13  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย     0818712659
14  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี     0853630404
15  นางสาวอัจฉรา ทิมดีวรรณ์ พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี     0631355958
16  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     081-7250211
17  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0831291229
18  นางสาววันทนาพร ผลพิกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     025834431
19  นางสาวณัฐวรินทร์ สุขสำราญ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     025834431
20  นางอัมพร นาคสีเหลือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช     0953859907
21  นายพงษ์อนันต์ นันตะสุคนธ์ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช     0814389906
22  นางสาวนางสาวสุไรดา วาเด็ง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา     0872989363
23  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0854854528
24  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานบริการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0832235653
25  นางเครือวัลย์ สุนารักษ์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี     0813915533
26  นางชฎาภรณ์ พันธุ์จันทร์ พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0895126318
27  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0862642433
28  นายชวพล ลิตติพานิช สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0819067777
29  นางสาววราภรณ์ ศรีเดทียมเงิน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0847426227
30  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0881218998
31  นางสาวพัชราภรณ์ กิ่งเพชรเสรีชน นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0847524205
32  นางสาวแคทริยา นารัชชะ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0990284917
33  นางสาวนันทิดา สุระมณี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0990284917
34  นางสาวรอซีลา สะมะแอ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     0830413679
35  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     0970679722
36  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     0894134954
37  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     0945583922
38  นางวาริน วีระสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0589941860
39  นางสาวกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     088 4446509
40  นางสาวเกศิณี เพียรดี นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0884446509
41  นายบรรเรง งามขำ ช่างไฟฟ้า ช 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0897785463
42  1ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ อินโต๋ นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0926925664
43  นางสาววรรณิภา ศรีขัน นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     095-4933642
44  นางสาวสายทิตย์ ศักดาวิโรจน์ พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0954531564
45  นายพิริยะ ช่างปณีตัง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     0811652055
46  นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     0936504391
47  นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0876695855
48  นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0945838777
49  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0816207695
50  นางสาวคริษฐาน์ สมบัติ นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0619245616
51  นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0933231046
52  นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0881867796
53  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0617466299
54  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร     0944646535