การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity  Plan : BCP)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
29/03/2564 30/03/2564
 ผู้บริหาร
1  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว     0836098866
2  นางวชิราพร อังกาบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว     0892205999
3  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว     0980371065
4  นางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0853581079
5  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     023068908
6  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน     306
7  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0 2306 8912
8  นางสาวเกตุวลี เกิดนาค นักพัฒนาสังคม ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0 2306 8699
9  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน     0818770353
10  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคม กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน     0946527669
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางจรัสศรี จันทร์เจือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง     0983904800
2  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์     0838850923
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     229
2  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก     192
3  นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์ุ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)     0811733468
4  นางสาวนฤมล สมุทรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)     0800599252
5  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์     141
6  นางสุชาดา เก่งสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ     222
7  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ     273
8  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว     117
9  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว     178
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ     0649922639
2  นางสาวมณฑิรา สิงห์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)     0956763059
3  นางสาวสุภี รอดพลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)     0819290615
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี     0858463985
5  นางสาวสพรรณชนก ชูใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ     0900923589
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางงามชื่น ด้วงหวาา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0982506368
2  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว     0858328897
3  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ     0614919359
4  1ว่าที่ร.ต.หญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     0924541644
5  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     023068853
6  นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     023068853
7  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0633596195
8  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย     06-3639-9196
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0817776304
2  นางสาวเบ็ญจมาส วิไลพัฒน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0935974599
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     165
2  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     0953894292
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน     0811417097
2  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน     0811417097
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวกัญตภัค สังขพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0815514402
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวอนงค์ เพาะปลูก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง     0818326053
2  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     0918653858
3  นางสาวบุษบา ช่างพูด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     0984589495
4  นางสาวนิภาพร​ กอง​ศรี​ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี     0617165366​
5  นายบุญดี แสงอรุณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา     081-9835611
6  นางสาววิมลพร ตัณฑิกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา     086-8288898
7  นางสาวนิตยา แสงไทย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร     0926993269
8  นายณัฏฐชัย สังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร     0918599657
9  นางสาวจิรภัทร มุลี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม     0843911471
10  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร     0963289158
 สถานรองรับเด็ก
1  นางถมรัตน์ ผดุงวิทย์วัฒนา นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0899942599
2  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี     0818718393
3  นางสาวณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0922798809
4  นางจิตติมา จิตต์สมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     0897398375
5  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0819310301
6  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0863692412
7  นางสาวนุสรา ถิระสัจจะ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย     0869929141
8  1ว่าที่ร.ต.บริพนธ์ เวียงสมุทร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย     0862351445
9  นางสาวเมธ์รดี ไตรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0982929149
10  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0846896325
11  นางประไพ คุ้มพร้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา     0815438501
12  นางสาวณิชาภา พูลหนู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา     0862690930
13  นางสาวสุพรรณี แก่นแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0995426419
14  นางสาววิไลพร อรุณเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     0896894968
15  นางสาววิษณี แก่นคง นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     0915517750
16  นางสาววราภา สยังกูล ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0817611008
17  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     096-915 3542
18  นางสาวจิตราพร นันบุญ ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     063-1954845
19  นางพรทิพย์ ดีเย๊าะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา     0847479989
20  นางสาวอนัศยา ปาฐกานนท์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     089-6243424
21  นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     081-7257536
22  นางสาวเนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0808614142
23  นางสาวรูวัยดา มะนอร์ ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคม สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0929267468
24  นางสาวคอลีเย๊าะ กาแลซา จ้างเหมา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0848606061
25  นายภิชญานนท์ โภชนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0811681442
26  นางญาณิศา เดชบำรุง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี     0869375151
27  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี     09441497472
28  นางรัชนี ยอดรัก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     094-9456619
29  นางสาวนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0890937088
30  นางสาวสุพรรษา วาสุ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0625564992
31  นางสาวศุภรดา อภัยจิตต์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     081-8654640
32  นางสาวเพชรรัตน์ บุตรเพ็ชร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     082 - 920 2097
33  นางสาวชุติมา คงสวัสดิ์ ช่วยปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     062977893
34  นางสาวสกุลรัตน์ ทับทิม นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     0890179955
35  นางสาวสมถวิล ตันพิสุทธิ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0922678900
36  นางสาวบรรเจิด อำพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0991986851
37  นางณภาภัช โพธิ์งาม ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0895813024
38  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0817250211
39  นางสาวทิมาพร บุระภา หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0837376695
40  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0831291229
41  นายสุมินชัย ทองพันชั่ง ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0899483545
42  นายธนวัฒน์ พิมเสนา ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0611023484
43  นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0818716807