การอบรมหลักสูตร "การใช้ G Suite บริหารงานสำนักงานยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
22/04/2564 23/04/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวเกษริน พานบัว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มการคลัง     0846627686
2  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล     062625197
3  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร     0909783866
4  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการพัสดุและสถานที่     0982477610
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสุภัครัฐ กล้ำทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว     0928235947
2  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)     0821468586
3  นางสาววลีสุดา ปานชื่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ     0632081095
4  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์     0917627129
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี     0858463985
2  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี     0624396411
3  นายอนุชิต ธนะวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ     247
4  นายณภัทร สุวรรณพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ     0881756461
5  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)     0876179309
6  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์     0880155424
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0971292442
2  นางสาวกาญจนา แก้วพวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ     0629394614
3  นายเจษฎา กุลวงค์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     023068853
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)     023068912
2  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0894514329
3  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์     023068838
4  นางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0935974599
5  นางสาววนิดา เทียมฉิม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ     023068919
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     0953894292