แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค (บ้านพักเด็ก 74 หน่วยงาน  สถานสงเคราะห์ 21 หน่วยงาน)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
23/03/2564 24/03/2564
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายบุญดี แสงอรุณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา     0819835611
2  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     091-8653858
3  นางจรินรรจ์ หิรัญพันธ์ุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส     065-3979422
4  นางสาวกัญวรา เอนอิง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย     0987491686
5  นางสาวบุษบา ช่างพูด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     098-4589495
6  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี     0898110083
7  นางสาวกัลยา ยิ่งประเสริฐ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี     0890959384
8  นางสาววิภาภรณ์ พรหมณีวัฒน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น     0949569458
9  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน     0844394985
10  นางสาวเนตรนภา กันทะสาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน     0931343564
11  นางสาวรุ่งธิวา สมบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่     0639941569
12  นางจรียวัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่     0641370333
13  นางอำไพ ศรีมโน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช     0993593510
14  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม     0892546362
15  นางสาวณิชภัทร แสงโสด นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี     0916102385
16  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ     0901977364
17  นายจิรภาส อาษาพ่อ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ     0901977364
18  นางสาวขวัญฤทัย บุศย์น้ำเพชร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์     0822269288
19  นางสาวปริศนา จันทสอน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์     0877313084
20  นางสาวอมรประภา ชูรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร     0828644699
21  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี     0818712649
22  นางอัมพร ชัยพร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี     0982539412
23  นางสาวนฤทัย วงละคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร     0803925066
24  นางเจนจิรา สายาจักร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี     0932097820
25  นางสาวพิจิตรา บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์     044515018
26  นางสาวมาริสา สุขวันดี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด     0821133269
27  นางสาวกนกวรรณ จิระมณีมัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     0806857452
28  นางสาวศิวิมล ทองมนต์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์     044515018
29  นางสาวอัญชลี เครือลาว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร     0875743080
30  นายอินปัน รบชนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     0844394983
31  นางสาวมนัสนันท์ เกิดพูล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก     0929314939
32  นายพงศร มีวาสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     055479791
33  นางสาวพิชญาภา เลิศวิไล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     0645623297
34  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร     0844394977
35  นางสาวภัคมณฑน์ แตงน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง     0915629629
36  นางสาววารุณี ดอกจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     0842124546
37  นางสาวปาลรภา พรตรีภพ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา     054887252
38  นายประวัติ ปรีดาวัฒน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง     0655480300
39  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     0853503082
40  นางสาวนาตยา มะลิเพ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก     0909989059
41  นายธีร เครือทองศรี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย     088-3381924
42  นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก     0898110063
43  นางสาวกิติพร จานุสังข์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย     091-8635969
44  นางยุพรัตน์ รักญาติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี     ๐๘๑๓๗๗๓๐๒๑
45  นางสาวถิรนันท์ โชติกอาภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่     0636642235
46  นางสาวลลิตา จอมแปง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่     0956879705
47  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล     0817380120
48  นางวิภาพร สุขคำมี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     0922644230
49  นางสาวยลระวี อิ่มอารมย์ จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     0924657641
50  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ     0844394971
51  นางสาวณภัทร อุ่นโสภณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์     095-6646896
52  นางสาวนภาพร จุทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา     0816090316
53  นางกาญจนา พิงพิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์     095-4765840
54  นางสาวประดับ เพชรหัวบัว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา     0872957675
55  นางสาวนภารัตน์ บุญชูวงศ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง     0897283662
56  นางสาวหทัย ภูมิมาโนช นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด     039510730
57  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด     039510730
58  นางวิไลวรรณ ภูริมงคล พนักงานราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง     0872771954
59  นางภัคมณฑน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     0632354789
60  นางสาวกมลวรรณ สุทธิ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     0982543587
61  นายสมศักดิ์ วิเศษสุข นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ     0641569224
62  นางภัคมณฑน์ วงษ์คัมภิรานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     0632354789
63  นายธรรมทัศน์ โสมอ่ำ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท     056405548
64  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี     081-8770353
65  นางสาวสุพรรษา วาสุ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     0625564992
66  นางสาวสุกัญญา ยอดขาว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต     0936920560
67  นางสาวศรัญญา พิณเนียม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม     0827260261
68  นางสาวเอื้อมพร พลีงาม พนักงานประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม     0846375146
69  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู     0660621281
70  นายณัฏฐชัย สังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร     0918599657
71  นางสาวปิยะฉัตร สวัสดี พนักงานธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู     0918826395
72  นางสาวเยาวพา ล้อมณรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     0632154826
73  นางอังสนา แก้วไชยะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     0878045489
74  นางนงนุช จิตตะเสโณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่     075612323
75  นางสาวจิรกาล จีบโจง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่     075612323
76  นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก     0892645202
77  นายสุรินทร์ อาคมเวช หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี     0898110021
78  นายสราวุธ วงษ์ประยูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี     0821156634
79  นางสาววรรณนิภา ใจจันทร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก     0653545463
80  นายภูมินทร์ พฤทธิ์พงศกร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์     0992985815
81  นายกิตติศักดิ์ หนูช่วย ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง     0800990898
82  นายนิมิต ดีทโชค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี     0824449895
83  นางสาวกุลณิชชา ถาวรเจริญ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง     0924017773
84  นายณัฐนนท์ บรรดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง     0870846665
85  นางสาวศุภรพนา วิลัยรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์     0864493214
86  นางสาวศรัณฉัตร หนูรอด ช่วยปฏิบัติงานโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง     0862903795
87  นางสาวขวัญชนก ดีแท้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก     0906909810
88  นางสาวสุคนธา พิลาเปล่า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก     0935746603
89  นางสาวณัฐวดี ศิริผล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา     083-6920309
90  นางสาวณัฐณิชา นาวาล่อง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา     093-6438775
91  นางสาวจิรภัทร​ มุลี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม     0843911471
92  นางธิดารัตน์ สิงห์ประเสริฐ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี     0614214989
93  นางแสงแข แรงครุฑ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี     0817598555
94  นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา     0936504391
95  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร     0963289158
96  นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร     0911299207
97  นางสาววันทนี ทองเณร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี     0899039970
98  นางสาวชญานิษฐ์ ม่วงแสง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี     0991236543
99  นายนายกันต์ แสนธิจักร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร     0819236508
100  นางสาวนางสาวสุทาวรรณ แก้วใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร     0990715922
101  นางพัชรีย์ สีหะวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย     0986053685
102  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี     0847000560
103  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี     0848847448
104  นางอุรารัตน์ คงเกลี้ยง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี     0818176765
105  นายบูคอรี มาแฮ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล     074772068
106  นางสาวทัศน์วรรณ เกษมอมร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา     0897225411
107  นางกฤติกาญ วงษ์อนันตกาญ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย     088-2816771
108  นางทัศนีย์ แก้วประภา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง     0843668383
109  นางจุฬามณี รุ่งรักษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง     0852667294
110  นางทัศนีย์ แก้วประภา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง     0843668383
111  นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม     0844394988
112  นางอรอนงค์ ทองรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี     0661214222
113  นายก้องภพ. รักชาติ ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร     0835057407
114  นางสาวตวงพร พุ่มแย้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี     0872791566
115  นายเอกสิทธิ์ ศรีไวยพราม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี     0800184506
116  นางสาวนิตยา ไชยโวหาร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี     0996219889
117  นางสาวมันทนา มะลิซ้อน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี     0913996874
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0801515397
2  นางอุไรวรรณ์ บัวกาญจน์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0922793697
3  นางพรทิพย์ ดีเย๊าะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา     0847479989
4  นางสาวเนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0808614142
5  นางสาวรูวัยดา มะนอร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0929267468
6  นางสาวณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0922798809
7  นางสาวสุพิชญา นามจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0943328352
8  1ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0884446509
9  นางสาววรางคณา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0800055105
10  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ นักบริหาร ระดับต้น สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี     0818718393
11  นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0818716807
12  นางสาวภวิกา ตันสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0926433663
13  นางสาวกมลพรรณ สิงห์สงบ ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0971975125
14  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0961916982
15  นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     081-7257536
16  นางสาวธิดารัตน์ โชติรัตน์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0864700699
17  นางอัจฉราวดี วัฒนากูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     089-7207106
18  นางสาวทัศนีย์ มังกะโรทัย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0852984463
19  นางถมรัตน์ ผดุงวิทย์วัฒนา นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0899942599
20  นายนายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0818736046
21  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     053122157
22  นายภิชญานนท์ โภชนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0811681442
23  นางทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0992257878
24  นางสาวสรัลยภัคร์ จอมสืบ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     054825597
25  นางสาวดวงดารา ทิศเหนือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     054825597
26  นางรัชนี ยอดรัก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     094-9456619
27  นางสาวสุพรรณ​ี แก่นแก้​ว​ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0995426419​
28  นางนารีรัตน์ ทิพพ์พิมพ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0923593239
29  นางสาวนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0890937088
30  นางสุภาพร สุรินสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0817238179
31  นางจิตติมา จิตต์สมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     089-7398375
32  นางนางกมลวัลท์ ตุกเตียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     061-2643425
33  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0817250211
34  นายสุมินชัย ทองพันชั่ง ช่างไฟฟ้า ช 3 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0899483545
35  นางสาวทิมาพร บุระภา หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0837376695
36  นางสาวณภาภัช โพธิ์งาม พนักงานธุรการ ส 4 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0895813024
37  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0831291229