อบรมเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ใช้งาน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
14/02/2565 15/02/2565
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวปัญจมานัน จันทร์แจ่มหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)     0946394523
2  นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง     0998540877
3  นางสาววราภา สยังกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     081-7504561
4  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     095-5728585
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสารีนิง เว๊าะบ๊ะ พี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0836595601
2  นางสาววิไลพร อรุณเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0896894968
3  นางสาวศิริจิต ภูสมจิตร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ     0890434849
4  นางสาวอดิการณ์ สุโขพันธ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0830361783
5  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว     0924593649
6  นางสาวนางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย     0924593649
7  นางสาวคริษฐา สีนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0827770242
8  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0885630092
9  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0658832905
10  นายก้องเกียรติ เหมจินดา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0980172812
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ     0985931901
2  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)     0830886379
3  นางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0879106784
4  นางสาวเพชรรัตน์ สุจีย์ภูรัชต์ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0890204984
5  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์     0636194551
6  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ จ้างเหมา กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์     0954936302
7  นางสาวนงลักษณ์ เติมอาบศรี จ้างเหมา กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ     0952942045
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0649538936
2  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0858463985
3  นางวารุณี ศุภนิมิตตระกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0935272721
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     089-2505969
2  นางสาววโรชา แน่นอุดร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     0945685533
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน     0659857320
2  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน     0865245474
3  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน     0954511999
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวนุสรา ถิระสัจจะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย     0869929141
2  นายกิตติศักดิ์ มั่นคง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี     0854904153
3  นายสุพันธ์ นงนุช พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี     0903636729
4  นางสุภาภรณ์ จันทร์โร ช่วยปฎิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     036351797
5  นางสาวขวัญภิรมย์ สาทเจริญ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     036351797
6  นายเกริกฤทธิ์ ช่วยบุญชู นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช     0640745998
7  นางสาวสุภาภรณ์ ไฝบุญจันทร์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช     0986761566
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวกชอร จันครา เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0989950557
2  นางภัทราพร สุวรรณ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0946741913
3  นางรัตนา สารเศวต ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0818736046
4  นางสาวณภาภัช โพธิ์เงิน พนักงานธุรการ ส 4 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0895813024
5  นางสาวปัญกร นิลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0859298699
6  นางสาวกมลพรรณ สิงห์สงบ ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     038241373
7  นางสาวเขมณัฏฐ์ บัวอยู่ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร     0922651994
8  นายกฤษฎา บัวฝรั่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร     025776569
9  นางอุไรวรรณ์ บัวกาญจน์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     038234402
10  นางสาวพรทิพย์ พิจารณ์สรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0617749490
11  นายนายชัยพร เนียมวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0970013830
12  นางปิยะธิดา เจริญผล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0957673045
13  นางสาวปรางทิพย์ พรมกุล เจ้าพนักงานฝึกอบรมเเละฝึกอาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0928418158
14  นางสาววิยดา เพ็ชรตะกั่ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0653303669
15  นางสาวยุภา บุญพร้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0621833554
16  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0895572073
17  นายสุรชาติ เรืองงาม ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     025838343
18  นางลักษิกา ใจประสงค์ พนักงานบริการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0824494459
19  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0863692412
20  นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0918587596
21  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0846896325
22  นางสาวเมรธ์ดี ไตรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0982929149
23  นางสาวกาญจนา กิจเจา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช     0832433062
24  นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0652385141
25  นายสหรัฐ นิภาชนะเกณฑ์ ช่างศิลป สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     023547484
26  นางสาวจิตราพร นันบุญ ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     0631954845
27  นายรัตนพล แสงโพธิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0643582571
28  นางสาวสุธิดา สุดตระกูล ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี     0615359958
29  นางสาวรติกร อิวปา นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0644348223
30  นางสาวพรวนัช รามสูต นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0615895299
31  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานราชการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี     0832235653
32  นางสาววนัสนันท์ รักเย็น นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0813812252
33  นางสาวจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ พนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0871682566
34  นางสาวทิพวรรณ เดชะ ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0981025952
35  นางสาววาริศา กมลรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารและโภชนาการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0641611260