โครงการ SMART LEADER (ผู้นำแบบมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
11 ก.พ.2562 12 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562
 ผู้บริหาร
1  นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้บริหาร       081-372-2456
2  นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร       0876612662
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       089-8112046
2  นางสาวสุภี รอดพลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0819290615
3  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       097-191-1426
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายคเชนทร์ สังข์เพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0982506372
2  นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       084-9393660
3  นางัพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0817000599
4  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0625974129
5  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0818479756
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       081-647-3298
2  นางสาวจินตนา วัชรากูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ       0865596991
3  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       0813723078
4  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       0817776304
5  นางสาวอัญชุลี สโรบล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       0813726223
6  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ       023068919
 สถานรองรับเด็ก
1  นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       064 930 4811
2  นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0812713418
3  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0817611008
4  นางสมลักษณ์ สุบินนภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       081-9155284
5  นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       0892809848
6  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0819912576
7  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0818684838
8  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       084-9446497
9  นางอรนุช เลิศไกร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี       0818718393
10  นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์       0819407143
11  นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       818495745
12  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0819892090
13  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       081-8162866
14  นางสาวปราณีต คงอิ่ม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       081-1744152
15  นายนิตินัย อุทัยรังษี ผู้อำนวยการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0854854528
16  นายสุพิพัฒน์ อนุราช ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0818979054
17  นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0892001942
18  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0818712659
19  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0819368206
20  นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0817385181
21  นางสาวสิริมณี ตุกเตียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       081-8979115
22  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0819841137
23  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       0817250211
24  นางจารุณี รัตนจินดา ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0814162400
25  นายนายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0811749782
26  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0811352034
27  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       089-7148939
28  นางกนกวรรณ สิงห์กาล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0892910322
29  นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       0818736046
30  นางนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       089-8708033
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       0811744923
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางจิราพร สุวรไตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0817087059
2  นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       084-4394976
3  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0844394968
4  นางพัชรา กลางสาทร นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       02-5821299
5  นางพัชรินทร์ ขันติบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0847000560
6  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       0818911645
7  นางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่       0812713218
8  นางศิรัมพร โกมลเสนาะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี       0898108207
9  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0817087056
10  นางนิตยา มุทามาศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง       0818911641
11  นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0844394969
12  นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก       0929295978
13  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0818616830
14  นางอภิญญา ก้อยทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0818712648
15  นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0844394982
16  นายสนธยา ฮวดเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0899561363
17  นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี       0817360290
18  นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0818038464
19  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0818979057
20  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด       084-4394987
21  นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       084-4394978
22  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0818712649
23  นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต       0818911643
24  นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0844394984
25  นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา       098-2282996
26  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0818583169
27  นางรัตนา สารเศวต นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น       0818712650
28  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0844394988
29  นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0811749793
30  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0818616831
31  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0898110063
32  นางยุพิน ใคลพิมาย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0817601480
33  นายวุฒิ บุญมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0898110083
34  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0844394970
35  นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0844394974
36  นางสาวกนิษฐา บุญยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       062-5972644
37  นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       081-7366358
38  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0813770714
39  นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0844394981
40  นางภัทรา อารีย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท       081-8061214
41  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0844394985
42  นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา       081-8979058
43  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       0813753067
44  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0901977364
45  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0847008167
46  นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0817360297
47  นางดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา       089-9736134
48  นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0898110021
49  นางสายวรุณ ศรีจินดา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       084-4394980
50  นายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0817641126
51  นางอรพญา พลอยทับทิม นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       0844394967
52  นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา       0899561361
53  นายสมหมาย เฉลิมมุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       081-7276385
54  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       0817087057
55  นางยุพิน ผดุงฤกษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0898105045
56  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       0985399594
57  นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย       0844394972
58  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0892021046
59  นางสาวเยาวพา ล้อมณรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       0844394973
60  นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี       0817380121
61  นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0818911644
62  นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0898110212
63  นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0844394983
64  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       0818770353
65  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0817380120
66  นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร       081891164
67  นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       062-5916793
68  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       0818979056
69  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       089-8110085
70  นางสาวณัชฐิณี ปลีกล่ำรัตนสิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย       0625011578
71  นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0840408008
72  นางปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       0844394975
73  นายนายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       081-7276386
74  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       084-4394977
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว       0858328897
2  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0836098866
3  นายสุริชาติ จงจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0890091411
4  นายสุพัฒน์ สุระดนัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0892027054
5  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       0925494559
 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
1  นางปิยะวดี พงศ์ไทย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์       0949149195
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางชานัญชิดา ทศบุศย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811744925
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคลัง       0899685909
2  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0819288177
3  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0895303276
4  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฏหมาย       0649307830
5  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ       089-2361276
6  นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประชาสัมพันธ์       094-9959298