โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นสากล)
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
24/04/2562 25/04/2562 26/04/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ       0881218998
2  นางสาวนุชจรี คงลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       087-6113229
3  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       064-2245698
4  นายมนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0870863231
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0955728585
2  นางสาวภัคมณฑน์ แตงน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0915629629
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       097-191-1426
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0945583922
2  นายปภาวิน พื้นชมภู นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0887381236
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0896066447
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายธงชัย มูลพันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       081-1744912
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวสุภาพรรณ ษัฏเสน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       0973597890
2  นางสาวปวีนา พรหมรัตน์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       096-2643963
3  นางสาวผุศฎี วางกลอน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       095-9809808
4  นายนายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0895188237
5  นายเอกลักษณ์ โกฏิรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0935282182
6  นางสาวณภัทร อุ่นโสภณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0956646896
7  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       044-056545
8  นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0859079045
9  นายกิตติศักดิ์ คำวินิจ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0909672920
10  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0847008167
11  นายจักรพันธ์ เกียรติบุตร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       0846811295
12  นางสาวธัญดา อินทร์กลั่น นักพัฒนาการเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0954283938
13  นางสาวชุลีพร ใสสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0621959654
14  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0844394970
15  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0898110063
16  นางสาวศศิธร กวดนอก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0859298291
17  นางสาวประไพ ระบือพิณ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0814386429
18  นายนิวัฒน์ ทันใจ นิติกร บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0951297062
19  นางสาวสุรวดี จำแนกมิตร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       0877574097
20  นายธีระเดช วงศ์ใหญ่ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0902290904
21  นางสาวสุพรรษา จันทร์หอม พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0957794252
22  นางสาวกมลพร ทะเรรัมย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0862190662
23  นางสาวนิชนภา จันทะเวช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย       097-1725777
24  นางสาวสุชาดา ชมภูทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย       094-2982655
25  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0817601482
26  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0901977364
27  นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       0850377523
28  นางสาวชลธิชา ทองคำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       0876893621
29  นายกฤษณะ เริงสูงเนิน นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น       0826613536
30  นางนางศรุดา พรหมมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0818911644
31  นางสาวศิวพร หมีทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0954236599
32  นางสาววาริสา บุญกุศล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0944820844
33  นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       077355093
34  นางสาวจารุวรรณ ขอโอบกลาง พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0943633769
35  นางเกสรี ศรีสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0831462527
36  นางสาวทิวาพร พณะชัย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0847950304
37  นางสาวนางสาวดลยา ทองพยงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       0615470049
38  นางสาวนางสาวนิตยา แสงไทย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       081-3789200
39  นางสาวศิโรรัตน์ เนียมศิริ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0882323442
40  นายนายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0892546362
41  นายมะสุวรรณ ตูลา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       097-3577537
42  นางสาวอาภาภรณ์ อุตม์อ่าง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0866751659
43  นางสุประภา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       910293559
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       064-9922639
2  นางสาวกัญญพัชร์ วิจิตรธรรมรส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       0817081163
3  นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0819630575
4  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0617466299
5  นางสาวเพ็ญศิริ ทองสุข พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0864466193
6  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0970679722
7  นางสาวอัญญาสินี คำทัศ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0897424442
8  นางสาวอัจฉรา แก้วกระจาย ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0891559391
9  นายณัฐพล นามเกษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0647302334
10  นายธเนศ ธเรศพล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0850791764
11  นายณัฐธิติ์ เตชะบุญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0896355886
12  นางสุทนา กล่อมแสง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0620959226
13  นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       081-4554954
14  นางสาวแคทริยา นารัชชะ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0990284917
15  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       0872552769
16  นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       038234402-3ต่อ301
17  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0862642433
18  นางสาวทัศนีย์ สร้อยแก้ว พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0864295443
19  นางสาวธนัชภรณ์ คุณสมุทร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       856579011
20  นางสาวพรนิภา แพเรืองทรัพย์ ครูช่วยสอน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       092507434
21  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0854854528
22  นายวีระศักดิ์ รอดสุทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       0887549395
23  นางสาวสุชัญญา เขื่อนสอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0874220535
24  นางจิราภรณ์ วีระกุล พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       095-3136692
25  นางปาณิศา ขะมวดทรัพย์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี       0897098466
26  นางสาวจารุณีย์ ชาวสวน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0845146440
27  นางสาวสายทิตย์ ศักดาวิโรจน์ พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์       053121161
28  นางสาววิไลพร อรุณเรือง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       025838343