ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
07/05/2562 08/05/2562 10/05/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       171
2  นางสาวยุพา พลเมืองดี นักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มการคลัง       107
3  นางสาวนิภาพร ทมถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0925495564
4  นายทรงพล ภู่มาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       0851615528
5  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       105
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0836006586
2  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       086-3798522
3  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0923354141
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0880155424
2  นางสาวรุ่งทิวา ตาสา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       0813923842
3  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0858463985
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0896066447
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุรศักดิ์ อาจนะรา พนักงานธุรการ ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0980172812
2  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068934
3  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0885630092
4  นางสาวศิริพร สว่างโลก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0836966423
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       023068912
2  นางสาวนางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       023068912
3  นางสาววนิดา เทียมฉิม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ       023068832
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       0877010967
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวชมพูนุท นกอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       0652291777
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0626549141
2  นายศิลปชัย เคนผา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0817769147
3  นางสาวนภาพร กองศรี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       02-5821299
4  นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       025821299
5  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0891336604
6  นางสาวสุภาวดี สุวิญญัติชัยพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0865474740
 สถานรองรับเด็ก
1  นางปรัศนี นัคราโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0813812252
2  นางโสภี โลนุช พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0853930044
3  นางสิริพร ปิณฑะดิษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       089-1717066
4  นางสาวเอื้องเดือน ลาลุน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       098-3565693
5  นางสาววรรณรัตน์ จรัสเพ็ชร์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0987305884
6  นางสาวอัจฉรา แก้วกระจาย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0891559391
7  นางสุทนา กล่อมแสง พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0620959226
8  นางศรีสุดา วุฒิสกุลเกียรติ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0839928347
9  นายบัญชา นิ่มเพ็ง พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0896703084
10  นายจิรัฐติ ชูกมล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0878092030
11  นายสุรชาติ เรืองงาม พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       02-5838343
12  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       025838343
13  นางสาวดวงฤทัย แสงเพชร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025834431
14  นางสาวอุบลวรรณ แสงเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025834431
15  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานบริการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0832235653
16  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0804266670
17  นางจิรัฐิติกาล ปาละ ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0813639261
18  นายนาวิน สัมฤทธิ์ พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0846436093