ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
13/05/2562 14/05/2562 15/05/2562
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวนิศานาถ ชลธี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0911985112
2  นางสุดากาญจน์ เต็มเเป้น พนักงานบริการ ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0615106114
3  นายนิอุสมาน ปาเกแม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0875695692
4  นางกิตติมา สุทธิ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น       0989341522
5  นางสาวอุทัยวรรณ ปานกลาง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0858164041
6  นางวันวิสาข์ ปริญญาพล เพ็งบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0880689735
7  นางสาวลลิตา จอมแปง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0956879705
8  นางสาวทรายทอง นาคสมพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี       0809820662
9  นางเนตรนพิศ ชัยชนะดารา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท       089-4878991
10  นายปรเมศร์ ขัติยศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0877880753
11  นายนายวัชระ นมเนย เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0877379551
12  นายมนัส อนุพันธ์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0878790899
13  นายอาทิตย์ พึ่งกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0847061935
14  นางชลดา จินนุกูล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       0872885799
15  นายบูคอรี มาแฮ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0873968360
16  นายปรารภ คำชุม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       08 6187 0196
17  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       0660621281
18  นายอดิศักดิ์ กัณหา พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0885734459
19  นางจุฬามณี รุ่งรักษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0852667294
20  นายสันติสุข ชารักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       094-7359832
21  นางสาวจิรา รัตนกระจ่าง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       084-8507003
22  นายเกริกฤทธิ์ ช่วยบุญชู นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0640745998
23  นายกิตติพัฒน์ รัตนพรหม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี       0872864270
24  นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       085-0377523
25  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0818770354
26  นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0875237469
27  นางสาวณัฐติกาญจน์ ชนะสินถาวโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       089-3791212
28  นายสอรัฐ วานิชยากร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0860266321
29  นายพลากร ยินดียม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0969207374
 สถานรองรับเด็ก
1  นายบุญวัฒน์ รัตนวิชัย พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       088-3564246
2  นางรัตนา น้อมถวาย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       0648844634
3  นางสาวกฤษณพร เที่ยงอำ่ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0874763515
4  นางจิตภิรมย์ วงศ์กระจ่าง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       0858988764
5  นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0903403459
6  นางสาวเมธ์รดี ไตรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0982929149
7  นางสาวพรทิพย์ พิจารณ์สรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0617749490
8  นางสาววิจิตรภาวัล แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       089-6841749
9  นางสาวเมตตา พลยาง นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       094-9879446
10  นางสาวธนัชภรณ์ คุณสมุทร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0949923542
11  นายภิชญานนท์ โภชนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์       0811681442
12  นางสาวทัศนีย์ สร้อยแก้ว พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0864295443
13  นางสาวสุพรรณี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0995426419
14  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0895572073
15  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       087-2552769
16  นายปภัลพงศ์ จันทร์เพชร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี       0856463949
17  นางสาวพรรณวิภา จ้ำเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0948913934
18  นายสุขสวัสดิ์ ทองโคตร พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0845126348
19  นางสาวเบญจมาศ วาดแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0945838777
20  นางสาวอำภาภรณ์ คงรอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0828227961
21  นางสาวรอซีลา สะมะแอ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0830413679
22  1ว่าที่ร.ต.บริพนธ์ เวียงสมุทร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0862351445