งาน Thaoland Social Expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 
ณ ฮอลล์ 2 อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
05/07/2562 06/07/2562 07/07/2562
 ผู้บริหาร
1  นายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรม ผู้บริหาร       0924599514
2  นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้บริหาร       0876612662
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0868713412
2  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0847516998
3  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0909783866
4  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0952895658
5  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0642245698
6  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0619495214
7  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์ พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0994935647
8  นายภควันต์ จันทสิงห์ ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0643515626
9  นายพงศ์ธร เชี่ยวกุล ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0831206010
10  นางสาวกรแก้ว สุกใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ       0826586831
11  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       168
12  นางประทีป เรียนกระษิล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       089-5303276
13  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       081-6669653
14  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       081-2352957
15  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       062-6245197
16  นางรีนา อุดมสินกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       086-9822889
17  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       080-5168933
18  นายมนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       087-0863231
19  นางจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       085-7656662
20  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0800816958
21  นางนริสา แสนทวีสุข พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       082-6626516
22  นางสาวศิรินภา ดาวรวิชัยยันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัสดุและสถานที่       172
23  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมบรูณ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       087-1321413
24  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์ พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       136
25  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       061-4911599
26  นางศิริณี บุญช่วย พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       102
27  นางสาวปัทมาพร ฤทธิ์อักษร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       094-7824533
28  นางสาวณัฐฑิรา ศภฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0812377068
29  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน จ้างเหมา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0830923034
30  นางสาวศศิธร สีมี นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0832933763
31  นางสาวเสาวณี ระรวยรส นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0614745536
32  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0874772005
33  นายสุภัทร เล็กสุวรรณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0838870342
34  นางสาวนภัสสร โสมา ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย กลุ่มกฏหมาย       085 637 3008
35  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย       086 742 8943
36  นายคณิต เปรมภักดี พนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มกฏหมาย       089 962 0485
37  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0909872556
38  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0819288177
39  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย       081 869 5916
40  นางสาวณิชภา ออพิพัฒน์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย       087 929 6663
41  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย       085 923 8992
42  นายณรงค์ศักดิ์ กันทะเนตร ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย กลุ่มกฏหมาย       097 004 0698
43  นางรภัสศา โตสง่า เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน กลุ่มกฏหมาย       063 856 6665
44  นายอนันต์วัฒน์ อาการักษ์ ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ กลุ่มการคลัง       0624548249
45  นางสาวเกษริน พานบัว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มการคลัง       146
46  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด จ้างเหมา กลุ่มการคลัง       026517829
47  นางสาวภาวิดา แก้วบุญเพิ่ม จ้างเหมา กลุ่มการคลัง       146
48  นายพงศกร ขมหวาน เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการคลัง       0904374311
49  นางสาวนภาพร พิมพาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง       0874819261
50  นายธนะรัชต์ กองขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 กลุ่มการคลัง       0870009848
51  นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0616378912
52  นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง จ้างเหมา กลุ่มการคลัง       0989203278
53  นางสาวนัทธ์หฤทัย วัฒนเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0636416297
54  นางสาวยุพา พลเมืองดี นักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มการคลัง       0813745054
55  นางสาวกาญจนา มหาพรหม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0904374311
56  นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง       0823932920
57  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการพัสดุและสถานที่       102
58  นายธนพล ภู่ประเสิรฐ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       138
59  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ       0891264204
60  นางรื่นฤดี อารีกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ       0852217128
61  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มอำนวยการ       0877045467
62  นางณัฎฐิยา สุทธสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ       0892361276
63  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ       0814530711
64  นางณัฐกานต์ คนึงคิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0894340044
65  นางสาวนิภาพร ทมถา เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0925495564
66  นางสาวนุชจรี คงลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0876113229
67  นางสาวสมนึก อนุภาพ พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอำนวยการ       0615982939
68  นายชัยพล ดอนพุกิล พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอำนวยการ       0825574860
69  นางสาววรรณภา เกตุมณี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ       0968925354
70  นางสาวสุนนทา ปัญญาแก้ว ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ       0805100161
71  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคลัง       107/115
72  นางสาววาสนา นนทะพา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มอำนวยการ       0868662418
73  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0879641946
74  นางสาวนางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์       0838850923
75  นายธรรมรัตน์ ขำยัง นักพัฒนาสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์       0818346515
76  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       095-5019994
77  นายจตุพล แสงอุดม พนักงานจ้างเหมา กลุ่มประชาสัมพันธ์       0969265320
78  นายทรงพล ภู่มาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       0851615528
79  นายจีรพัฒน์ กุลทวี ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       0950239334
80  นางกมลทิพย์ ปิงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มการคลัง       0973098322
81  นางสาวลลิตา หอยทอง ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0866029866
82  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน พนักงานพิมพ์ ส.3 กลุ่มการคลัง       0957796224
83  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0991955645
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายภูชิต วิชชุอินทุตานนท์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0959244564
2  นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย นักวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0873322721
3  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0817000599
4  นายโอภาส ภูครองนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0828676801
5  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0923354141
6  นายวัชรินทร์ เรียมไทยสง ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0989817514
7  นางสาวธฤตา วงศ์สารัตน์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0820507720
8  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0625974129
9  นางเธียรทอง ประสานพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0898883923
10  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       081551886
11  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0918546539
12  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0818479756
13  นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0923120755
14  นางสาวสุภาวดี อภิวงศ์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0998540877
15  นางสาวอภิญญา นาสมนึก เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0891554054
16  นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0818369345
17  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0821655949
18  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0847658401
19  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0863798522
20  นายเกรียงไกร คีรีเขต ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0655610616
21  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์ นักจิตวิทยา กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0848847448
22  นางสาวลัดดา โบเลน ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0994066860
23  นางสาวชญาภา อินอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0846975009
24  นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0839247047
25  นายอภิสิทธิ์ วงศ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0882610747
26  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0863925443
27  นายภูริพัฒน์ ดำสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0949199163
28  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0904192907
29  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0870889405
30  นางสาวนันท์นภัส ศรีลิขิต ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0839355149
31  นางอวยพร โรจน์นิติพันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0992869147
32  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0636587648
33  นายภาณุวัฒน์ ดีเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0809320637
34  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0821468586
35  นางสาวปาริชาติ ควรรับส่วน เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0868367799
36  นางสาวธมลวรรณ กิจก้อง ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0944141828
37  นายวรวัฒน์ รัตตนะ ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0979184001
38  นางสาวภานุมาส ภูต้องใจ ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0888311098
39  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0836006586
40  นางสาวลิลาวัลย์ จารุดิลกกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0961544419
41  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0970488316
42  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0886399111
43  นางสาวศริณญา ทองภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0898122623
44  นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0895515446
45  นางสาวเพ็ญพรรณ กลิ่นหอม นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0871552116
46  นางสาวจริยา ทอดอาจ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0944945876
47  นายพีรพงษ์ ใจหาญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0811341927
48  นางสาววลีสุดา ปานชื่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0982810133
49  นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0849393660
50  นางสาวจิรปรียา คงกุล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0866662347
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวอัญภัทร แย้มกระจ่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0957352401
2  นางวาสนา ทอสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0863526218
3  นายชนะพล แสงชา ช่วยปฎิบัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0626129693
4  นายสุรัติ เอี่ยมประดิษฐ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0872802076
5  นางสาวรุ่งธิวา สมบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0639941569
6  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0858463985
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร พนักงานบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0944989340
2  นางสาวจารุวรรณ วงศ์พลัด นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0816415227
3  นางสาวสุพัตรา โคตรพัฒน์ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0987915198
4  นางสาวอัญชลี สุยาอินทร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0882411903
5  นางสาวปิยวรรณ สมานพิทักษ์ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0814894145
6  นายวันชัย แตงฉ่ำ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0992988668
7  นายวรวุฒิ ศรีอุทัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0851040181
8  นายอนุรักษ์ ชัยวงค์ ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0637812288
9  นายนายกิตติพงษ์ บัวเงิน ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0926055410
10  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0996525894
11  นางสาวสุภาวิดา กฤติเดช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0819190422
12  นางอุทัยรัตน์ คำปัง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0859301061
13  นายสุรศักดิ์ อาจนะรา พนักงานธุรการ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0858256649
14  นางภัททริยา ลีสันเทียะ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0877076430
15  นางสาวกานต์รวี ป้อสำนิ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0922929563
16  นางสาวดวงจันทร์ ศรีเนาวรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0901752853
17  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0836098866
18  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0625526541
19  นายสุริยา โกศาคาร ครูพี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0809896849
20  นายธวัช ทวนสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068980
21  นางสาวกัสมา ชายะพันธ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068980
22  นายกิตติพงษ์ บัวเงิน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068934
23  นางสาวกาญจนา แก้วงพวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
24  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
25  นายพิทวัส สุนันต๊ะ ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
26  นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
27  นายจิรกิตติ์ สัตย์ธรรม ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
28  นายลาฮูเด็ง บินยูโซะ เจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
29  นางสาวปพิชญา เจริญสุข ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0846934335
30  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี พี่เลี้ยง กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0869883838
31  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0867794838
32  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0946527669
33  นายอนุพล ข่วงบุญ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0882248545
34  นางณิชากานต์ แตงวัฒนะ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0949415166
35  นางสาวสายสุนีย์ รุ่งเรืองศรี ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0841083321
36  นางสาวพิชญ์สินี เหลี่ยมสิงขรณ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0622462965
37  นางสาวศิริพร สว่างโลก เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0836966423
38  นางสาววริศรา เขียวรอด ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0841812181
39  นางสาวนาฏอนงค์ สงหนู ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0948614566
40  นางสาวเกษร วิเชียรวุฒิชัย ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0965944096
41  นางสายรุ้ง ใจอิ่ม นักพัฒนาการเด็ก กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0814002820
42  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0982506364
43  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0924593649
44  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
45  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
46  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
47  นางชดาพร เลาหวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
48  นางสาวพรสวรรค์ สิงห์คาร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
49  นางสาวโสภา ปัญญากวิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       083068903
50  นางสาววิลาวัลย์ ขุนฤทธิ์ นักพัฒนาการเด็ก กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0868127579
51  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0649324165
52  นางงามชื่น ด้วงหวา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0982506368
53  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0818394494
54  นางสาววารุณี ดอกจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0972503811
55  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0830872354
56  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0885630092
57  นางสาวธิศวรรณ สุวิวัฒนา นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0931391116
58  นางสาวพัชรินทร์ ชีวะภัทร์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0989496905
59  นางสาวพรชนิตว์ ศิริพันธ์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0863520047
60  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       088 121 8998
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       063-5414497
2  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       081-3726223
3  นางสาวจุฑารัตน์ เบ็งทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       094-4284266
4  นางสาวไอรดา มาตรรัศมี ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       089-2644529
5  นางสาวสุพัตรา นวมทอง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       087-910-6784
6  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ จ้างเหมา กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       095-4936302
7  นายสุเมธ พริ้งเพริด พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       092-5133757
8  นางสาวสุชาดา คามจังหาร ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       087-4343019
9  นางสาวนางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์ ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       099-3239936
10  นางสาวนางสาวกาญจน อยู่ทองคำ ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       093-5974599
11  นายสมประสงค์ เกิดนาค เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       0925133757
12  นางสาวกาญจนา อยู่ทองคำ ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       0935974599
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายธงชัย มูลพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       081 174 4912
2  ว่าที่ ร.ต. หญิงวัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       086 012 9618
3  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       082 859 5149
4  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       087 701 0967
5  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       096 887 8571
6  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       089 250 5969
7  นางมณีรัตน์ เจียห์สกุล พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       081 621 7773
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางชานัญชิดา ทศบุศย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811744925
2  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0891125475
3  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0865245474
4  นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811417097
5  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0954511999
6  นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0805119886
7  นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0994796294
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       081 174 4923
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       084-4394976
2  นางสาวจินห์นิภา เกชฎา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0860342583
3  นายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0817641126
4  นางสาววรรณิดา สุภาชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0982868257
5  นางสาวสุภาภรณ์ เตจ๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0805001778
6  นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0844394978
7  นางวรัญญู มงคลพิบูลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0948104086
8  นางชุติมา ปัญญาพรม นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0817068520
9  นางสาวกนิษฐา บุญยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       062-5972644
10  นายณัฎฐชัย สังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       0972408898
11  นายประดิษฐ์ ทองอุดม นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       099-3416080
12  นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0844394982
13  นายสุชาติ นิ่มแสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0614424987
14  นายภูเบศ จิตรจริง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0871888741
15  นายนายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0817641126
16  นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0898110021
17  นายสราวุธ วงษ์ประยูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0821156634
18  นางสาวชุลีพร ใสสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0621959654
19  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0813770714
20  นางสาวพิรุณทิพย์ บัวคำศรี นักสังคมสงเคราะห์ 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0895422218
21  นางสาวสมพร ทูคำมี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0822029412
22  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0817601482
23  นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0896633127
24  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0901977364
25  นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0817366358
26  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0853503082
27  นางสาวสุขฤทัย สุขทวี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0816891060
28  นางสาวปฐมาพันธุ์ หันจางสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       042490640
29  นางนิตยา มุทามาศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง       0818911641
30  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       0985399594
31  นายเทวิน อินทะจักร์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       0858724259
32  นางสาวปภาธิติญา เพชรแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       093-3873863
33  นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0818712648
34  นางพิชานันท์ ไชยสุพรรณ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0860608551
35  นางสาวทิพประพาวีณ์ เรือนทอง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0845148071
36  นางนางจิราพร สุวรไตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0817087059
37  นางขวัญดาว จันทร์มาลา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0819646281
38  นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0911299207
39  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       0818979056
40  นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0818911644
41  นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       062-5916793
42  นายจรัญ ฝนขาว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       0818847525
43  นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       0871775283
44  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0844394985
45  นายสุรธัช ติยายน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0817068949
46  นางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0801076884
47  นางจุฬาลักษณ์ บัวตูม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0900588798
48  นางสาวนิชาภา รัตนวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0855361466
49  นายไพศาล บัวใหญ่รักษา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       081-183-8688
50  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       0660621281
51  นางสาวประภัสสรา พันธวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0614955665
52  นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0844394974
53  นางสาวยุพาพร เหลาแหลม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0637755678
54  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0817380120
55  นายบูคอรี มาแฮ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0873968360
56  นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0817360297
57  นางสาวทัศนีย์ ตันติอำนวย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0895517051
58  นางสาวนางสาวยิ่งลักษณ์ ทองดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0801125632
59  นางสาวกุลณิชา ถาวรเจริญ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       0924017773
60  นายณัฐนนท์ บรรดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       0870846665
61  นางยุพิน ใคลพิมาย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0817601480
62  นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0630754183
63  นายทรงพล สุพรหม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0907920355
64  นางปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       0844394975
65  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0844394968
66  นายนายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0895188237
67  นายบรรจง ภูผาดวง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0951686625
68  นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0811749793
69  นางสาวนางสาวรักเกล้า มีศิล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0852127043
70  นางสาวนางสาวกมลวรรณ สุทธิ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0982543587
71  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0918653858
72  นายศิวะ ตากาศ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0882674294
73  นายนายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       081-7276386
74  นางสาววราภรณ์ ทุ่งแฝก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0825693298
75  นางสาวภัทรา ปัญญานาค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0825159269
76  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       084-4394977
77  นางสาวกนกภรณ์ ทับทิมโต นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       064-6025562
78  นายพงศ์พล สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       0913892212
79  นางสาววิภา กรรณสูต นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0917750561
80  นางสาวระวีวรรณ ศรีอำไพ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0906533749
81  นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0844394984
82  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       0941729458
83  นางสาวสุชีวา บุญกอง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       004056545
84  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       0898110085
85  นางราตรี เเฉล้มวารี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0818038464
86  นางสาวปาณิสรา สลากรธนวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0863118064
87  นายสมศักดิ์ วิเศษสุข นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0813843457
88  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0817087056
89  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0818712649
90  นางสาวชนารดี เบ้าลี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0879986207
91  นางสาวดลยา เณธิชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0612421666
92  นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0844394980
93  นางสาวขวัญเรือน คำป้อ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0981453669
94  นางสาวนัยเนตร บุศน้ำเพชร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0817917586
95  นายวุฒิ บุญมา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0898110083
96  นายอธิคม กิติมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0635950598
97  นางสาวภัทราภร์ ราชพัด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0642594567
98  นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0898110212
99  นางสาวสันทราย มธุรส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0962369165
100  นางสาวกัญชพร ไวสาริกิจ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0924142946
101  นายนายอรรถสิทธิ์ ลัมภเวช นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0922654490
102  นายพนัส คชนิล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0818770354
103  นายพงศร มีวาสนา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0660047398
104  นางสาวสภาภรณ์ สุมันตกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0843109249
105  นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0844394983
106  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0844394988
107  นางสรีรัตน์ จันทร์คงวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       9819413157
108  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0892546362
109  นายเชษฐภูมิ ก๋ำนารายณ์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0910095007
110  นางณัฐนัลฐ์ ศรีหงษ์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0827832560
111  นางสาวอมรประภา ชูรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0828644699
112  นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0844394969
113  นายประสิทธิ์ มะโนกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0844394981
114  นางสาวศิริิขวัญ สุทธิบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0856332133
115  นายพิษณุ ประเทือง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0875779343
116  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0844394970
117  นายอภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0854999258
118  นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0847000560
119  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       0818911645
120  นายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0894761535
121  นายทศพล จันทราภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0867078543
122  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0898110063
123  นางชริญญา รอดเกตุกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0814027176
124  นางสาวรสสุคนธ์ ด้วงทรง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0965798367
125  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0818979057
126  นางสาวธนัฎฐา ตูแวมะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0622391898
127  นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0827794177
128  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0818616831
129  นางอรพญา พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       084-4394967
130  นายสรรพวัต มุขโต นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       092-9540556
131  นางสาวสุรวดี จำแนกมิตร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       087-7574097
132  นางสาวเยาวพา ล้อมรรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       084-439-4973
133  นายบุญตวย ธิว่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0861038316
134  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0818583169
135  นางแสงแข แรงครุฑ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0817598555
136  นายวีระพล คำปาน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0871512515
137  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       081-8770353
138  นางกานต์รวี อาจศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       065-3160899
139  นางสาวนลินี ครั้งพิบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       098-1873097
140  นางศิรัมพร โกมลเสนาะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี       0898108207
141  นางสาวภัคมณฑน์ เเตงน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0813045751
142  นางลอองวรรณ คงคุ้ม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0846300145
143  นายสิขรินทร์ ทองเปลว จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0813045751
144  นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0875237469
145  นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0868497258
146  นายมงคล บุญทศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0836121604
147  นางสาววิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       844887330
148  นางสาวทวินันท์ เววา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0811626467
149  นายอาทิตย์ เสริมมา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0834735835
150  นายจิรภาส อาษาพ่อ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0929060911
151  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0898105045
152  นางสาวผุศฎี วางกลอน ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       0959809808
153  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       081-3753067
154  นางสาวตีญาพันธุ์ คงชู หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       081-3753067
155  นางสาวแสงอรุณ พิณเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       081-3753067
156  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0847008167
157  นายสนธยา ฮวดเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0899561363
158  นางนางปิยนาถ พรินทรากูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0973536829
159  นางสาวปราณิศา สุวรรณราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0973536829
160  นางสาวชนาภัทร กลางโยธี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0885314725
161  นางสาวจุฑามาศ รัตนมงคล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       042237151
162  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       081-708-7057
163  นายภิญโญ รักสะอาด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       081-812-6137
164  นายกันต์ แสนธิจักร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       081-923-6508
165  นางสาวสุจิรา เนียมสุวรรณ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0823879953
166  นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา       081-8979058
167  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0892021046
168  นางสาวศิริประภา สุทิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0867430842
 สถานรองรับเด็ก
1  นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0649304811
2  นางสิดาพัณณ์ นิระหานี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0851500969
3  นางภคพร เจียรอัญมณีกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0628146611
4  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0817360282
5  นางเยาว์ลักษณ์ พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0843333081
6  นางสาวกิตติยา ตาวงค์ทิ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0931538513
7  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0819912576
8  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0853630404
9  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0880892263
10  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0818162866
11  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0944646535
12  นางสิริพร ปิณฑะดิษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0891717066
13  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0818684838
14  นางสาวนริชา มหาพรหม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0818759790
15  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0804266670
16  นางสาวอรนุชา ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0818495745
17  นางปรัศนี นัคราโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0230587759
18  นางวาริน วีรสุนทร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0859941860
19  นางสาว อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0818495745
20  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0818712659
21  นายวุฒิภัทร จันทา นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0616951968
22  นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0811749782
23  นายสุรศักดิ์ ก้อนใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0818246648
24  นางสาววราภา สยังกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0817504561
25  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0894134954
26  นายเติมศิลป์ คำดี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0814958362
27  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0854854528
28  นางสาวสุพัตรา วงษ์จู นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0871564598
29  นางสาวกมลชนก โพธุ์พันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0982748565
30  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0817611008
31  นายชัยพร เนียมวงษ์ ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       00970013830
32  นายชัยพร เนียมวงษ์ ขอแก้ไขตำแหน่งตามนี้ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0970013830
33  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       038234402-3ต่อ102
34  นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0892910322
35  นางสาวชลธร หล้าพระบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0850303519
36  นายกรกช หล้าพระบาง เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0910600656
37  นางจารุณี รัตนจินดา ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0899736118
38  นายกรกช ศรีโพธิ์ (ขอแก้ไขนามสกุล) เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0910600656
39  นางสาวกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0884446509
40  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0846896325
41  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0819892090
42  นางบุญช่วย เหมะธุลิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0874329107
43  นางสาวอรอนงค์ ศรีมะโรง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0956606340
44  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0819841137
45  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0817519380
46  นางเพ็ญศรี มุ่งหาดี พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0819961853
47  นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       081-8736046
48  นายศุภชัย ปฏิกานัง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       084-6167992
49  นายชวพล ลิตติพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       081-9067777
50  นางนางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       081-7385181
51  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0819368206
52  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       081-7250211
53  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       087-2552769
54  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       0831291229
55  นางสาวสิริมณี ตุกเตียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0818979115
56  นางสาวสุจิรา ชุมสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0831851916
57  นางกมลวัลท์ ตุกเตียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0612643425
58  นางสมลักษณ์ สุบินนภาลักษณ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025833000
59  นางกาญจนา เจ็งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025833000
60  นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025833000
61  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0819310301
62  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0863692412
63  นางอิ่นอ้อย เผ่าพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0863692412
64  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้อำนวยการ ระดับต้น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0819548430
65  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       081-6207695
66  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       096-1916982

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
05/07/2562 06/07/2562 07/07/2562
  ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1   นายณัฐสิทธิ์ ใจดี สภาเด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน       0885731535
  สภาเด็กและเยาวชน
1   นายเอกรัตน์ แนมมณี สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย       ์0873621370