ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
28/08/2562 29/08/2562 30/08/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย       0867428943
2  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0800816958
3  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0868713412
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0847658401
2  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0821468586
3  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0904192907
4  นางสาวกชกร แย้มชมภู เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0890839843
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายณัฐ​ธน​ั​ต​ถ​์​ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       0893270729
2  นายพีรวัฒน์ คงเป็นไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0820123174
3  นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ       0858929505
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       0830886379
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       0877010967
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวนิตยา​ โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811417097
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวพิจิตรา บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0881193908
2  นางสาวดลฤดี. วินทะไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0614955498
3  นางจิราภรณ์ จันทร์งาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       088-2930543
4  นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0893645202
5  นางสาวชนาภัทร กลางโยธี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0885314725
6  นายสังวาลย์ โพธิ์ดก เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ       0872292614
7  นางสาวชลลดา เขี้ยวงา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       0912906179
8  นางสาวศรัญญา มั่งสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0868870498
9  นายสราวุธ วงษ์ประยูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0821156634
10  นายสันติสุข ชารักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0947359832
11  นางสาวน้ำฝน ใจแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต       0956410190
12  นางสาวอโณทัย ฉิมสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       0869290055
13  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       06 5467 6967
14  นางเจนจิรา สายาจักร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี       0932097820
15  นางสาวจิรนันท์ จำปาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       0894270859
16  นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       0869316897
17  นายนคร ท่าหิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0863327120
18  นางฐิติพร วงค์กองแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0871725495
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0801515397
2  นางพิชญธิดา จันทรจำนง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0897196610
3  นางสาวพรพรรณ เอมอ่อน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       0881992048
4  นางสาวชญานุศภัฒค์ สุขณโชต เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0613649293
5  นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0936504391
6  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0804266670
7  นายอนุพงษ์ ไชยลังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       087-1507210
8  นางสาวอรอุมา สายงาม เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0933209814,0898446668
9  นางสาวอำภาภรณ์ คงรอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0828227961