อบรมโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : Sport for Development (S4D)” ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทอล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
16/10/2562 17/10/2562 18/10/2562
 สถานรองรับเด็ก
1  นายรสดีย์ ปูเต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0815992191
2  นางสาวนูรไอนี ยา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0869661680