อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึกและการประเมินเบื้องต้น ประจำปี 2562? - หน่วยงานสถานสงเคราะห์/ศูนย์/สถาบัน
ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวนแห่งละ 1 คน,
หน่วยงานสถานแรกรับ/สถานคุ้มครอง/สถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ
ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
จำนวนแห่งละ
2 คน,
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวใน กทม. จ.นนทบุรี และ จ. ปทุมธานี ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวนแห่งละ 1 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
25/06/2562 26/06/2562 27/06/2562 28/06/2562
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         626549141
2  นางสาวธนัชพร อักษรสาร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821267
3  นางสาวนรินทรา กันธรรม นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0881268855
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวกมลชนก โพธุ์พันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0982748565
2  นางสาวศุภมนต์ โชติสุทธิ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0894759491
3  นางสาวเกศิณี เพียรดี นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0878312009
4  นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0881867796
5  นางสาววราภรณ์ ศรีเทียมเงิน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         0847426227
6  นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0914143651
7  นายนิพนธ์ พระนิมิตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0835569453
8  นางสาวปิติมา มาสินทพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         081-6097225
9  นางอุมาภรณ์ คล้ำจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         097-0792283
10  นางประภากร เมืองอินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0877470422
11  นางชมัยพร แสงศร พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         0821867414
12  นางสาวปาริฉัตร เชาว์ช่างเหล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0876286404
13  นางสาวคณาวรรณ จันทร์ลา นักจิตวิทยา สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         063-362-9451
14  นางสาวสุรีย์พรรณ สุระภี พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0955075826
15  นางวาริน วีระสนุทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         0882283642
16  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0944646535
17  นางศศิรัตน์ เวชสิทธิ์ไพศาลกุล นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0817724408
18  นางสาวเมตตา พลยาง นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         094-9879446
19  นางสาววรรณิภา ศรีขัน นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         095-4933642
20  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0970670722
21  นางสาวอุบลรัตน์ ปัญญา นักจิตวิทยา สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0888054520
22  นางสาวรวิษฏา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0936504391
23  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         0831291229
24  นางสาวณภษร สมทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0833353566
25  นางสาวแคทริยา นารัชชะ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0990284917
26  นางสาวสุไรดา วาเด็ง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0872989363
27  นางสาวปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0861528331
28  นายบารมี บาริศรี ครูพี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0934802104
29  นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0817971603
30  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0880892263
31  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         0862642433
32  นางสาวกรองจิต มานาแวน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0843728214
33  นางสาวนิยาพร ไชยเสน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0833194421
34  นางสาวเกศราภรณ์ ดิษฐรักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0856505056
35  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         081-6207695
36  นางสาวคริษฐาน์ สมบัติ นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         061-9245616
37  นางสาวฮามีดะห์ เบญญากาจ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0937984890
38  นายกมเรศว์ โต้ติ้น นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0645617865