การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแบบมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
01/07/2562 02/07/2562 03/07/2562 04/07/2562
 ผู้บริหาร
1  นางสาวปราณีต คงอิ่ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร         0856607596
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล         026517741
2  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ         0877045467
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก         0818479756
2  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ         0625974129
3  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ         0815511886
4  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)         0817000599
5  นางเธียรทอง ประสานพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง         0811744920
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี         0971911426
2  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ         089-8112046
3  นางสาวสุภี รอดพลอย หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)         0819290615
4  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์         306
5  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล         0867661884
6  นางสาวอัญภัทร แย้มกระจ่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล         0957352401
7  นางวาสนา ทองสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล         0863526218
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย         0982506364
2  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)         0874129856
3  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ         023068903
4  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว         0851538707
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นายสุริชาติ จงจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน         0890091411
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)         063-5414497
2  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์         0862845670
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         087 701 0967
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด         081 174 4923
 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
1  นางปิยะวดี พงศ์ไทย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์         094-914-9195
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่         0812713218
2  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0892021046
3  นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต         0818911643
4  นางสาวน้ำฝน ใจแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต         0956410190
5  นางสาวเยาวนารี หีมยิ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต         0812760655
6  นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง         084-4394976
7  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม         0844394988
8  นางสาวชุลีพร ใสสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี         032401780
9  นายสราวุธ วงษ์ประยูร หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี         032401780
10  นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี         0816264264
11  นางสาววัลภา คชสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง         0807192787
12  นางสาวกุลณิชา ถาวรเจริญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง         0924017773
13  นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย         0844394982
14  นายวุฒิ บุญมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี         0898110083
15  นายอธิคม กิติมศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี         0808093819
16  นางสาวจิรกาล จีบโจง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่         0828110436
17  นางสาวอรนันต์ คงภักดี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่         0884232438
18  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี         0818911645
19  นางสาวเกตสุดา ศรีวารีรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี         0895904888
20  นางสาวจิรา รัตนกระจ่าง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี         0848507003
21  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี         081-8770353
22  นางกานต์รวี อาจศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี         065-3160899
23  นายสนธยา ฮวดเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง         0899561363
24  นางสาวปราณิศา สุวรรณราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง         0973536829
25  นางปิยนาถ พรินทรากูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง         0932799867
26  นางอังสนา แก้วไชยะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย         0878045489
27  นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         0818911644
28  นางสาวณัชฐิณี ปลีกล่ำรัตนสิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย         0632154826
29  นายศิริพงษ์ รุจิรภัทร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย         0645475008
30  นางสาวซูไบด๊ะ สะแลแม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         0894721884
31  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์         0844394968
32  นายบรรจง ภูผาดวง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์         0951686625
33  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม         081-3753067
34  นางสาวตีญาพันธุ์ คงชู หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม         081-3753067
35  นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่         0844394981
36  นางสาวศิริิขวัญ สุทธิบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่         0856332133
37  นางสาวชมภูนุช ป่าดอน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่         0837681133
38  นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา         0899561361
39  นางดวงใจ กองแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา         0899533651
40  นางสาวศิริพร พรมเสน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา         0987465676
41  นายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0817641126
42  นางสาววรรณิดา สุภาชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0982868257
43  นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก         0929295978
44  นางพิชญา ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก         0628652414
45  นางสาวดุจดาว อินทโชติ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก         0861193139
46  นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่         0899561360
47  นางสาววิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่         0844887320
48  นางสาวบุษบา ช่างพูด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง         0642303689
49  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง         0818616831
50  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด         084-4394987
51  นางสาวหทัย ภูมิมาโนช นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด         099-5236309
52  นางสาวนิชาภัทร โป่งปันต๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด         0909309320
53  นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์         0844394980
54  นางสาวขวัญเรือน คำป้อ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์         0981453669
55  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก         0898110063
56  นางชริญญา รอดเกตุกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก         0929314939
57  นางสาวรสสุคนธ์ ด้วงทรง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก         0965798367
58  นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี         0817380121
59  นางพิศสุดา บุญร่วมแก้ว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี         0898775384
60  นายอนัส ตาเยะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี         0870593238
61  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา         0818979056
62  นางสาวเสาวภาคย์ คงนาลึก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา         0986699183
63  นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน         0844394978
64  นางวรัญญู มงคลพิบูลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน         0948104086
65  นางชุติมา ปัญญาพรม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน         0817068520
66  นางรัตนา สารเศวต หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น         0818712650
67  นางสาวเยาวพา ล้อมรรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู         084-439-4973
68  นายไพศาล บัวใหญ่รักษา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู         081-183-8688
69  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู         0660621281
70  นางสาวอักษร ฤทธิ์มหา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น         0864553411
71  นางศิรัมพร โกมลเสนาะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0898108207
72  นางอัมพร ชัยพร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0982539412
73  นายภูวดล พระเนตร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0890856531
74  นางนิตยา มุทามาศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง         0818911641
75  นางสาวนภารัตน์ บุญชูวงศ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง         075571605
76  นายอิฟรอส หลีเส็น นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง         075571605
77  นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี         0817360297
78  นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         0847000560
79  นางสาวทัศนีย์ ตันติอำนวย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี         0895517051
80  นายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         0894761535
81  นายทศพล จันทราภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         0867078543
82  นายสมหมาย เฉลิมมุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์         081-7276385
83  นางวันเพ็ญ พิมพ์หนู นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์         0812334469
84  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล         0817380120
85  นายประมาณ จันทร์พาณิชย์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล         0815412457
86  นายนายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก         081-7276386
87  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0818616830
88  นางสาววราภรณ์ ทุ่งแฝก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก         0825693298
89  นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0868497258
90  นายมงคล บุญทศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0836121604
91  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส         0818979057
92  นายอัมรัญ หะยีสะมะแอ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส         0827295737
93  นางสาวจุฬาลักษณ์ คาเด็ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส         0844074511
94  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0891336604
95  นางสาวศิริประภา สุทิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0867430842
96  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร         084-4394977
97  นางสาวกนกภรณ์ ทับทิมโต นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร         055716881
98  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี         0818583169
99  นายวีระพล คำปาน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี         0871512515
100  นางนางธิดารัตน์ สิงห์ประเสริฐ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี         0614214989
101  นางภัทรา อารีย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท         0898105769
102  นายธรรมทัศน์ โสมอ่ำ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท         0894611523
103  นายเกียรติศักดิ์ กษิดิศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท         0645196399
104  นายนายสังวาลย์ โพธิ์ดก เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ         0872292614
105  นายทรงธรรม อรวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ         0901919091
106  นางสาวเอลาวัน วรรณวงษ์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ         0990673334
107  นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม         0818712648
108  นางสาวทิพประพาวีณ์ เรือนทอง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม         0845148071
109  นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี         0844394984
110  นายบุญเสริม ซ้อมจันทา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี         0850606366
111  นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ         0844394974
112  นายบรรพต(อำไพ) พุ่มโพธิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ         0902796258
113  นางยุพิน นันตะวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ         0804718200
114  นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย         062-5916793
115  นายจรัญ ฝนขาว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย         0818847525
116  นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย         0871775283
117  นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร         0844394969
118  นางสาวอมรประภา ชูรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร         0828644699
119  นางพัชรา กลางสาทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821299
120  นางณัฐนัลฐ์ ศรีหงษ์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร         0827832560
121  นางสาวพลอยชนก ก้อชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821267
122  นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย         0895650455
123  นางสาวกชพร ชำนาญสาร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย         063-9219396
124  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน         0815330428
125  นางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน         0801076884
126  นายสุรธัช ติยายน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน         0817068949
127  นางสาวนฤมล มนตรี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0836586372
128  นางฤดี มงคุณดา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น         0882962773
129  นางกชพร วันจันทร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์         0987489059
130  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม         0892546362
131  นางสรีรัตน์ จันทร์คงวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม         0819413157
132  นายนายอรรถสิทธิ์ ลัมภเวช นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์         0922654490
133  นางสาวจินห์นิภา เกชฎา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์         0860342583
134  นายพนัส คชนิล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์         0818770354
135  นางสาวสุภาภรณ์ เตจ๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0805001778
136  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี         0985399594
137  นายเทวิน อินทะจักร์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี         0858724259
138  นางสาวปภาธิติญา เพชรแก้ว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี         093-3873863
139  นางสาวอุมาพร โพธิ์ชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821299
140  นางพิชานันท์ ไชยสุพรรณ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม         0860608551
141  นายสุชาติ นิ่มแสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย         0614424987
142  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม         0817087056
143  นางสาวชนารดี เบ้าลี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม         0879986207
144  นางสาวดลยา เณธิชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม         0612421666
145  นางราตรี เเฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ         0818038464
146  นางสาวปาณิสรา สลากรธนวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ         0863118064
147  นายสมศักดิ์ วิเศษสุข นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ         0813843457
148  นางสาวกนิษฐา บุญยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร         062-5972644
149  นางสาวจันทิมา ศรีเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร         084-7265601
150  นายประดิษฐ์ ทองอุดม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร         099-3416080
151  นายพงศ์พล สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร         055-716881
152  นางสาววันวิสาข์ อุทธา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย         0651149005
153  นางสาวแสงอรุณ พิณเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม         081-3753067
154  นางสาวสุไลดา เปี่ยมกำลัง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา         0980143910
155  นางสาววิมพืวิภา กาหลั่ยภูมิ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา         0827555538
156  นางสาวสุดารัตน์ ละม้าย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         0824889533
157  นางปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง         0844394975
158  นางสาวปวีนา พรหมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง         096-2643963
159  นางสาวผุศฎี วางกลอน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง         095-9809808
160  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง         0847008167
161  นางลอองวรรณ คงคุ้ม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง         0846300145
162  นางสาวอนงค์ เพาะปลูก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง        
163  นายสุรินทร โคกกรวด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี         0802181848
164  นางสาวนลินี ครั้งพิบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี         098-1873097
165  นางสาวนัยเนตร บุศย์น้ำเพชร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์         0817917586
166  นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่         0816810653
167  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว         0813770714
168  นางสาวพิรุณทิพย์ บัวคำศรี นักสังคมสงเคราะห์ 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว         0895422218
169  นางสาวสมพร ทูคำมี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว         082202941
170  นางนางจิราพร สุวรไตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร         0817087059
171  นางขวัญดาว จันทร์มาลา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร         0819646281
172  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร         0877791506
173  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ         089-8110085
174  นายภูเบศ จิตรจริง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย         0871888741
175  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา         0817601482
176  นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         0817366358
177  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         0853503082
178  นางสาวสุขฤทัย สุขทวี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         0816891060
179  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ         0901977364
180  นายจิรภาส อาษาพ่อ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ         042490640
181  นางสาวปฐมาพันธุ์ หันจางสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ         042490640
182  นางสาวอัสนา คงแดง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล         0634398534
183  นายภิญโญ รักสะอาด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร         081-812-6137
184  นายกันต์ แสนธิจักร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร         081-923-6508
185  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร         081-708-7057
186  นางชฎารัตน์ ยาดำ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา         0897352721
187  นางจุฬาลักษณ์ บัวตูม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร         0900588798
188  นางสาวนิชาภา รัตนวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร         0855361466
189  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง         0918653858
190  นางวาสนา มาตกิจ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี         0891117967
191  นางยุพิน ใคลพิมาย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์         0817801480
192  นายทรงพล สุพรหม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์         0907920355
193  นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์         0630754183
194  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ         0941729458
195  นางสาวสุชีวา บุญกอง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ         044056545
196  นายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์         0895188237
197  นางสาวภัทรา ปัญญานาค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก         0825159269
198  นางอรพญา พลอยทับทิม นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         0844394967
199  นางศิวิลัย ทองอยู่ นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         0863935297
200  นางวิภาพร สุขคำมี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         0922644230
201  นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี         0811749793
202  นางสาวนางสาวกมลวรรณ สุทธิ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี         0982543587
203  นางสาวนางสาวรักเกล้า มีศิล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี         0852127043
204  นางสาววาริสา บุญกุศล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี         0944820844
205  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         0818712649
206  นางสาวมาริสา สุขวันดี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด         0821133269
207  นางสาวลัดดา โบลาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด         0990156736
208  นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา         0818979058
209  นางสาวนภาพร จุทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา         0816090316
210  นางสาวนุรอายนี ยูโซะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา         0861477093
211  นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี         0898110212
212  นางสาวสันทราย มธุรส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี         0962369165
213  นางสาวกัญชพร ไวสาริกิจ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี         0924142946
214  นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์         08844394983
215  นายพงศร มีวาสนา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์         0660047398
216  นางสาวสุภาภรณ์ สุมันตกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์         0843109249
217  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด         0844394970
218  นางพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร         0818911640
219  นางสาวสุดาวรรณ คำธรรมศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร         0818911640
220  นางสาวชนัญชิดา สุดรอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร         0818911640
221  นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นักวิชาการพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา         0896633127
222  นายอภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา         0854999258
223  นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี         0817360290
224  นางสาวกนกกร ณ นครพนม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี         0990422242
225  นางสาวณัฐชมนต์ ปริยดิษฐาพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี         0841325355
226  นางสาวชนาภัทร กลางโยธี หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         0885314725
227  นางสาวจุฑามาษ รัตนมงคล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         0621279305
228  นายบุญตวย ธิว่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0861038316
229  นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา         098228996
230  นายเอกรินทร์ ท้าวขว้าง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา         0871734707
231  นางสาวพันธุ์ธิดา สมพงษ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา         0955479326
232  นางสาวสุภาวดี อินทร์โต นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0646129819
233  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร         0898105045
234  นางสาวจุฑามาศ รัตนมงคล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         042237151
 สถานรองรับเด็ก
1  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0854854528
2  นางสาวสุพัตรา วงษ์จู นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0871564598
3  นางสาวกมลชนก โพธุ์พันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0982748565
4  นางจารุณี รัตนจินดา ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0899736118
5  นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0817385181
6  นางสาวกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0884446509
7  นางสุนันณา ชายกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0895975266
8  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0846896325
9  นางจันทนา บุญทิก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0911532895
10  นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0892809848
11  นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0933231046
12  นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0817257536
13  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         025771172
14  นางสาวปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         025771172
15  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         0863692412
16  นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         0818495745
17  นางปรัศนี นัคราโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         0830587759
18  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         089-8708033
19  นางประไพ คุ้มพร้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         081-5438501
20  นางสาวกมลพัฒน์ นนตรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         083-0435805
21  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         0961916982
22  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         0819548430
23  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0818712659
24  นางสาวจุฬาลักษณ์ วรรณพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0864029260
25  นางสาวปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0861528331
26  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0819892090
27  นางสาวอรอนงค์ ศรีมะโรง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0956606340
28  นางบุญช่วย เหมะธุลิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0874329107
29  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         0816207695
30  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         081-7360282
31  นางเยาว์ลักษณ์ พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         084-3333081
32  นางอุมาภรณ์ คล้ำจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         081-8182460
33  นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         0922527365
34  นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0812713418
35  นางพิชญธิดา จันทรจำนง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0897196610
36  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0617466299
37  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         025776569
38  นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         0649304811
39  นางสิดาพัณณ์ นิระหานี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         0851500969
40  นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         0628146611
41  นางนารีรัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         0923593239
42  นางสาวนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         0890937088
43  นางสิริพร ปิณฑะดิษ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0891717066
44  นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0892001942
45  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0881218998
46  นางสาวณัฐติยาภรณ์ พิทักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0863852594
47  นางสาวสิริมณี ตุกเตียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0818979115
48  นางจิตติมา จิตต์สมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0897398375
49  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0970670722
50  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0944646535
51  นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0818811050
52  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0817611008
53  นายวัชรินทร์ อิวปา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0897585417
54  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0801515397
55  นางสาวสรัลยภัคร์ จอมสืบ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0818859739
56  นายชัยพร เนียมวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0970013830
57  นายสุพิพัฒน์ อนุราช ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0818979054
58  นางสาวเนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0808614142
59  นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0876695855
60  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         081-7250211
61  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         087-2552769
62  นางสาวบุตรสบง ทาทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         0821397482
63  นางสาวเกศสุดา เรือนสา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0813663688
64  นางพรศรี บุญธนสถิตย์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0819603279
65  นางอัมพร นาคสีเหลือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0953859907
66  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0818684838
67  นางสาวนริชา มหาพรหม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0818759790
68  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0819368206
69  นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         0819407143
70  นางสาวกนกพร แสวงธรรม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         0987486464
71  นางจิดาภา ปามาคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         096-9701704
72  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0819841137
73  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0817519380
74  นางเพ็ญศรี มุ่งหาดี พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0819961853
75  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0819912576
76  นางอรนุช เลิศไกร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0818718393
77  นางอัฉราวดี พรหมโท เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0935176713
78  นางสาวธิดารัตน์ ยอดญานะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0801965122
79  นางวาริน วีระสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         02-584-7254
80  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0880892263
81  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0853630404
82  นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0814554954
83  นางกาญจนา เจ็งสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0860467617
84  นายนายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0811749782
85  นางสมลักษณ์ สุบินนภาลักษณ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0819155284
86  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0894134954
87  นายสุรศักดิ์ ก้อนใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0818246648
88  นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         081-8736046
89  นายศุภชัย ปฏิกานัง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         084-6167992
90  นายชวพล ลิตติพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         081-9067777