การประชุมจัดทำแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF เพิ่มเติม (กตส.)  วันที่ 4 มีนาคม 2562  เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
04/03/2562
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0865245474