การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กพร.)  วันที่ 5 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
05/03/2562
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายธงชัย มูลพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   081 174 4912