การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กยผ.)  วันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 6 ชั้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
06/03/2562
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   246
2  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985