การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กคค.)  วันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 6 ชั้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
06/03/2562
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางัพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0811733468
2  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0818479756
3  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   086-3798522