การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศบธ.)  วันที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศบธ. ชั้น 2  อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
07/03/2562
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   02-306-8912
2  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   02-306-8605
3  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   02-306-8919
4  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   02-306-8835
5  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0922953592
6  นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   02-306-8621