ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
12/09/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวนุชจรี คงลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   0876113229
2  นายชัยพล ดอนพุกิล พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอำนวยการ   0825574860
3  นางสาวนิภาพร ทมถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   0925495564
4  นางสาววรรณภา เกตุมณี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ   022555850
5  นายธนะรัชนต์ กองขวัญ พนักงานบัญชี กลุ่มการคลัง   022539114
6  นายชวนากร แย้มสกุล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคลัง   022539114
7  นายพงศกร ขมหวาน เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการคลัง   0944865903
8  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด พนักงานบัญชี กลุ่มการคลัง   0864436544
9  นางศรสวรรค์ มะลิวัลย์ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส กลุ่มการพัสดุและสถานที่   172
10  นายบุญส่ง ดอนพิกุล พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   153
11  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์ พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   136
12  นางสาวเสาวณี ระรวยรส นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   171
13  นายสุภัทร เล็กสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กลุ่มการพัสดุและสถานที่   136
14  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0626245197
15  นางนริสา แสนทวีสุข พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0618799656
16  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0871321413
17  นายมนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0982969415
18  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0816669653
19  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   285
20  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์ พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0994935647
21  นายธรรมรัตน์ ขำยัง นักพัฒนาสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์   0818346515
22  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์   0838850923
23  นายคณิต เปรมภักดี พนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มกฏหมาย   089 962 0485
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวอภิญญา นาสมนึก พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0891554054
2  นางสาววาสนา นนทะพา พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   280
3  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   238
4  นายพีรพงษ์ ใจหาญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0811341927
5  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0955728585
6  นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย นักวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   229
7  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   192
8  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0886399111
9  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   179
10  นางสาวสายน้ำผึ้ง หอมกลิ่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   117
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0880155424
2  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   246
3  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0896929226
4  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0970942026
5  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
6  นางสาวอภิญญา มากแสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0968691998
7  นางสาวกฤษ์วรรณ วรมิศร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   294
8  นายอนันต์วัฒน์ อาการักษ์ พนักงานธุรการ ส 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0624548249
9  นางสาวกัญภัสสร์ ขวัญมุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0966494899
10  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0867661884
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุรศักดิ์ อาจนะรา พนักงานธุรการ ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0858256649
2  นายวรวุฒิ ศรีอุทัย พนักงานบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0851040181
3  นางสาวดวงจันทร์ ศรีเนาวรัตน์ พนักงานธุรการ ส 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   023068932
4  นางสาววิลาวรรณ ขุนฤทธิ์ นักพัฒนาการเด็ก กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   023068714
5  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี พี่เลี้ยง กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   023068613
6  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068980
7  นางสาวสาริศา เทียนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068980
8  นายสุทิพัท รอดเทศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068934
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
3  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
4  นางสาวสุพรรณี เอมอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0944878969
5  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0636194551
6  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0848411616
7  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068621
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   082-8595149
2  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   089-2505969
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0954511999
2  นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0811417097
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวเกษมณีพร หรั่งกิจ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0661516196
2  นางชื่นกมล ทองทวี นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0661516196