เรื่อง  ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในของ ดย. (ระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2562เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
30/08/2562
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   085-2828255
2  นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   063-6614191
3  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-1911426
4  นางเรณู บุญวัฒน์พูฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   081-8628684
5  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-0342026
6  นายเกียรติคุณ อุดมอมรรัตน์ ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   094-5473478
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นายนรภัทร แหวนหล่อ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023068856
2  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023068853
3  นายธนกร ศิริจรรยานนท์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023065583
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0954511999
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวรุจิรดา เกษโร ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0654050361
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม   0892546362
2  นางสาวเสาวลักษณ์ ทองยอดเกรื่อง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม   098-5218119
3  นางสาวธิรัณยา ชนะสงคราม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี   0640245079
4  นางสาวชลดา รอดมา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ   0971182405
5  นายประดิษฐ์ ทองอุดม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร   0993416080
6  นางสาวชลิดา พุ่มพวง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร   0877593358
7  นายประดิษฐ์ ทองอุดม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร   0993416080
8  นางสาวชลิดา พุ่มพวง จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร   087-7593358
9  นายสุริยา บุญล้อม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   035-743348
10  นางสาวยลระวี อิ่มอารมย์ จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   035-743348
11  นายอรรถพล อ้นวิเศษ จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม   0853784872
12  นางสาววิมลสิริ กันใจ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม   0823925638