ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
19/03/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0980371065
2  นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   0811744912
3  นางเธียรทอง ประสานพาณิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0811744920
4  นางสุชาดา เก่งสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0841744293
5  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0928815528
6  นางสาวชโลธร สายทัด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0875013227
7  นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0619859696
8  นางสาวนฤมล สมุทรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0800599252
9  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม นักประชาสัมพันธ์ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0916727129
10  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคม กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0946527669
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  1ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ   0860129618
2  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0819288177
3  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0868713412
4  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0805168933
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายตฤณ ศรีวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0896924959
2  นางชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   022539120
3  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
4  นางสาวสราญจิตร บุนนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0818722562
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0836098866
2  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   086 7794838
3  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   0924541644
4  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0818394494
5  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0829419959
6  นางกนกพร ทวีคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0814894145
7  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0858238897
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
3  นางสาวเบญจมาส วิไลพัฒน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068607
4  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   023068832
5  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0635414498
6  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   023068838
7  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068821
8  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068621
9  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068912
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางวันทนี อุบลแย้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0988301887
2  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0828595149
3  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0953894292
4  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0968878571
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวสุภาวดี พร้อมพงษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077
2  นางปิยะวดี พงศ์ไทย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077
3  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077