ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
21/04/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   285
2  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร   285
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวบงกช อุไรสวัสดิ์ จ้างเหมา กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   276
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายก้องเกียรติ เหมจินดา ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0980172812
2  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   023068657
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  1ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์ นิติกร กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0968814540
2  นางสาวสุชาดา คามจังหาร ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0874343019