การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  เวลา 09.30 - 16.00 น. ผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
22/04/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   087-661-2662
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0821468586
2  นางเธียรทอง ประสานพาณิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0811744920
3  นางสาวชนาภา สุภชาติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0916922155
4  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0946527669
5  นางสาวสุลักษณษ สุวคนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0823940654
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0983270727
2  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0649922639
3  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0876179309
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   023068828
2  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
3  นางสาวพัชรนันท์พัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0649324165
4  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0971292442
5  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0614919359
6  นางดารารัตน์ สุเทศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0841744293
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0830886379
2  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0985931901
3  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0636194551
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0953894292
2  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0828595149
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0659857320
2  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   086-5245474