การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค
 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 - 16.00 น. ผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
11/05/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร   0625974129
2  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0849446497
3  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0636194551
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0909872556
2  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0895303276
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0821468586
2  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0935543615
3  นางสาวชนาภา สุภชาติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0916922155
4  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0946527669
5  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0644185732
6  นางสาวชโลธร สายทัด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0875013227
7  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0836006586
8  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0823940654
9  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0955699463
10  นายโอภาส ภูครองนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   0828676801
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายอิทธิ์ ศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0894553465
2  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0983270727
3  นายอนุชิต ธนะวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0863427555
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
5  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
6  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0649922639
7  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0873436961
8  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0876179309
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   062-552-6541
2  นายก้องเกียรติ เหมจินดา จ้างเหมา ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0980172812
3  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0971292442
4  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0614919359
5  นางดารารัตน์ สุเทศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0841744293
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0830886379
2  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0985931901
3  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0843515595
4  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0894514329
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0865245474
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร   0892021046
2  นางวาสนา ทองสม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี   0844394966
3  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   0847000560
4  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   0626549141
5  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน   0844394985
6  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ   0818038464
7  นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย   0844394972
8  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม   0813753067
9  นายธีรวัจน์ จุลนวล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา   0899736134
10  นายเสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม   0818712648
11  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง   0818616831