ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของระบบบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 Zoom Meeting วันที่ 13 พฤษภาคม 64
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
13/05/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0980371065
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0647599339
2  นางเธียรทอง ประสานพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0811744920
3  นางสาวชนาภา สุภชาติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0916988155
4  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0644185732
5  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0946527669
6  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0892027053
7  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0910095092
8  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0955699463
9  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0823940654
10  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0982506372
11  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0982506372
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0996525894
2  นางสาวจิราพรรณ ศรีคำวัง ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0968827287
3  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   023068657
4  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
5  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0636399196
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0813726223
3  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0644717258
4  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0954936302