การประชุมนำเสนอข้อมูลในระบบ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ Dashboard
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รูปแบบการประชุม
08/03/2565
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางเธียรทอง ประสานพานิช เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม   0898883923
2  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   026501354
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0992269155
2  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0638935644
3  นางสาววราภา สยังกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   081-7504561
4  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   091-0095092
5  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0836006586
6  นายกิตติทัต สิงโต ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0957744815
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   -
2  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0818628684
3  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   026546884
4  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์ ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   275
5  นายสุธี วังเกล็ดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   082-208-8505
6  1ว่าที่ ร.ต.ธีรวุฒิ หนูคง จ้างเหมา กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0966476901
7  นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0809903155
8  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   026516884
9  นายสมศักดิ์ หนองจิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0839953234
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
2  นางสาวจิราพรรณ ศรีคำวัง ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0968827287
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0818320949
2  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   023068838
3  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   083068838
4  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0862845670
5  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0954936302
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0949149195
2  นางสาวพัชรียา คางคำ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0823638558

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รูปแบบการประชุม
08/03/2565
  อื่นๆ
1   นายสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล Consult สพร   0865500070
2   นางสาวพาณิภัค ปฐมาขจรพงศ? ผู้บริหารงานโครงการ สพร.   0814866644
3   นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)   0832725900