การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอแบบ Visualization"  วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 - 16.00 น. (2 วัน)  ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์) ราชเทวี กรุงเทพฯ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
25/06/2562 26/06/2562
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ     0983270729
2  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง กลุ่มแผนงานและงบประมาณ     0852828255
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     0635874251
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน     0865245474
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวสกุลรัตน์ ทับทิม นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     025834431