การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้ G Suite  บริหารงานสำนักงานออนไลน์"  วันที่ 27- 28 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 - 16.00 น. (2 วัน)  ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์) ราชเทวี กรุงเทพฯ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
27/06/2562 28/06/2562
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวสุธีรา แตงบาง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์     0640044989
2  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ     247
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     0635874251
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน     0805119886
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวสกุลรัตน์ ทับทิม นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     025834431