ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
30/05/2562 31/05/2562
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายพีรพงษ์ ใจหาร นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ     0811341927
2  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     0910095092
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร     0891336604
2  นางสาวคนึงนิจ ช้างรู้กิจ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี     025821267
3  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี     0626549141
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาววันทนาพร ผลพิกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     025834431
2  นางสาวณัฐวรินทร์ สุขสำราญ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด     025834431
3  นางวาริน วีระสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0589941860
4  นายบรรเรง งามขำ ช่างไฟฟ้า ช 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0897785463
5  นางชฎาภรณ์ พันธุ์จันทร์ พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0895126318
6  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0862642433
7  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0881218998
8  นางสาวพัชราภรณ์ กิ่งเพชรเสรีชน นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0847524205
9  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี     0853630404
10  นางสาวอัจฉรา ทิมดีวรรณ์ พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี     0631355958
11  นางเครือวัลย์ สุนารักษ์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี     0813915533
12  นายจีรศักดิ์ ต่างใจ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0818845898
13  นางพรศรี บุญธนสถิตย์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่    
14  นางสาวรอซีลา สะมะแอ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     0830413679
15  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     0970679722
16  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0817519380
17  นางนันทนา คิดหาทอง พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0868275499
18  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     0894134954
19  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     0945583922
20  นางอนุสรา คล้ำจีน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     0931538513
21  นางสุทนา กล่อมแสง พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     0931538513
22  นางสาวนางสาวสุไรดา วาเด็ง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา     0872989363
23  นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0933231046
24  นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0881867796
25  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0617466299
26  นางสาวแคทริยา นารัชชะ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0990284917
27  นางสาวนันทิดา สุระมณี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0990284917
28  นางอัมพร นาคสีเหลือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช     0953859907
29  นายพงษ์อนันต์ นันตะสุคนธ์ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช     0814389906
30  นายชวพล ลิตติพานิช สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0819067777
31  นางสาววราภรณ์ ศรีเดทียมเงิน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0847426227
32  นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0876695855
33  นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0945838777
34  นางสาวสายทิตย์ ศักดาวิโรจน์ พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0954531564
35  นายสายฟ้า บัวใหญ่ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา     0892979099
36  นางสาวปิติมา มาสินทพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา     0816097225
37  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร     0944646535
38  นายนายไตรรัตน์ ตาเหยบ นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด     0814381205
39  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0816207695
40  นางสาวคริษฐาน์ สมบัติ นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0619245616
41  1ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ อินโต๋ นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0926925664
42  นางสาววรรณิภา ศรีขัน นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     095-4933642
43  นายนายมนัสชัย พิจารณ์สรรค์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0617749447
44  นายชัยพร เนียมวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0970013830
45  นายพิริยะ ช่างปณีตัง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     0811652055
46  นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     0936504391
47  นางสาวกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     088 4446509
48  นางสาวเกศิณี เพียรดี นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0884446509
49  นางสาวนางสาวปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย     0861528331
50  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย     0818712659
51  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     081-7250211
52  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0831291229
53  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0854854528
54  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานบริการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0832235653