การอบรมหลักสูตร "การออกแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ Infographic" ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2564  เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์ศึกษาสยามคอมเล็กซ์)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
29/04/2564 30/04/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการพัสดุและสถานที่     0982477610
2  นางสาวณัฐชยา บุญมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร     0935830691
3  นางสาวศุภิทรา คุ้มเครือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาบุคลากร     0830163432
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)     0821468586
2  นางสาววลีสุดา ปานชื่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ     0632081095
3  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว     0863798522
4  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์     0917627129
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์     0880155424
2  นางสาวสพรรณชนก ชูใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ     282
3  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี     0624396411
4  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ     0649922639
5  นางสาวมณฑิรา สิงห์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)     0956763059
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย     0649324165
2  นายเจษฎา กุลวงค์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน     023068853
3  นางสาวคริษฐา สีนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0827770242
4  นางชดาพร เลาหวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ     0989294494
5  นายปภาวิน พื้นชมภู นักจิตวิทยาชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว     0887381236
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)     023068912
2  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0935974599
3  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ     023068919
4  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์     023068838
5  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0894514329
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     0828595149
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน     เบอร์ภายใน 126,144