แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค (บ้านพักเด็ก 74 หน่วยงาน  สถานสงเคราะห์ 21 หน่วยงาน)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
23/03/2564 24/03/2564
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางนงนุช จิตตะเสโณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่     075612323
2  นางสาวจิรกาล จีบโจง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่     075612323
3  นางธิดารัตน์ สิงห์ประเสริฐ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี     0614214989
4  นางแสงแข แรงครุฑ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี     0817598555
5  นางสาวณภัทร อุ่นโสภณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์     095-6646896
6  นางกาญจนา พิงพิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์     095-4765840
7  นางสาวอัญชลี เครือลาว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร     0875743080
8  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร     0844394977
9  นางสาววิภาภรณ์ พรหมณีวัฒน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น     0949569458
10  นางยุพรัตน์ รักญาติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี     ๐๘๑๓๗๗๓๐๒๑
11  นายบุญดี แสงอรุณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา     0819835611
12  นางสาวนิตยา ไชยโวหาร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี     0996219889
13  นางสาวมันทนา มะลิซ้อน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี     0913996874
14  นายธรรมทัศน์ โสมอ่ำ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท     056405548
15  นายก้องภพ. รักชาติ ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร     0835057407
16  นางพัชรีย์ สีหะวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย     0986053685
17  นางสาวถิรนันท์ โชติกอาภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่     0636642235
18  นางสาวลลิตา จอมแปง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่     0956879705
19  นางสาวนภารัตน์ บุญชูวงศ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง     0897283662
20  นางวิไลวรรณ ภูริมงคล พนักงานราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง     0872771954
21  นางสาวหทัย ภูมิมาโนช นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด     039510730
22  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด     039510730
23  นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก     0892645202
24  นางสาววรรณนิภา ใจจันทร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก     0653545463
25  นางสาวมนัสนันท์ เกิดพูล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก     0929314939
26  นางสาวนาตยา มะลิเพ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก     0909989059
27  นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก     0898110063
28  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม     0892546362
29  นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม     0844394988
30  นางสาวทัศน์วรรณ เกษมอมร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา     0897225411
31  นางอำไพ ศรีมโน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช     0993593510
32  นายภูมินทร์ พฤทธิ์พงศกร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์     0992985815
33  นางสาวศุภรพนา วิลัยรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์     0864493214
34  นางจรินรรจ์ หิรัญพันธ์ุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส     065-3979422
35  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ     0901977364
36  นายจิรภาส อาษาพ่อ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ     0901977364
37  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี     0847000560
38  นางอุรารัตน์ คงเกลี้ยง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี     0818176765
39  นางสาววารุณี ดอกจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     0842124546
40  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     0853503082
41  นางทัศนีย์ แก้วประภา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง     0843668383
42  นางจุฬามณี รุ่งรักษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง     0852667294
43  นางทัศนีย์ แก้วประภา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง     0843668383
44  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน     0844394985
45  นางสาวเนตรนภา กันทะสาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน     0931343564
46  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี     0898110083
47  นางสาวกัลยา ยิ่งประเสริฐ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี     0890959384
48  นางสาวขวัญฤทัย บุศย์น้ำเพชร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์     0822269288
49  นางสาวปริศนา จันทสอน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์     0877313084
50  นางสาวรุ่งธิวา สมบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่     0639941569
51  นางจรียวัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่     0641370333
52  นางสาวเยาวพา ล้อมณรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     0632154826
53  นางอังสนา แก้วไชยะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย     0878045489
54  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ     0844394971
55  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร     0963289158
56  นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร     0911299207
57  นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา     0936504391
58  นายสมศักดิ์ วิเศษสุข นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ     0641569224
59  นายณัฏฐชัย สังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร     0918599657
60  นางภัคมณฑน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     0632354789
61  นางสาวกมลวรรณ สุทธิ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     0982543587
62  นางภัคมณฑน์ วงษ์คัมภิรานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     0632354789
63  นางอัมพร ชัยพร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี     0982539412
64  นางเจนจิรา สายาจักร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี     0932097820
65  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล     0817380120
66  นายบูคอรี มาแฮ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล     074772068
67  นางสาวกัญวรา เอนอิง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย     0987491686
68  นางกฤติกาญ วงษ์อนันตกาญ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย     088-2816771
69  นางสาวตวงพร พุ่มแย้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี     0872791566
70  นายเอกสิทธิ์ ศรีไวยพราม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี     0800184506
71  นายธีร เครือทองศรี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย     088-3381924
72  นางสาวกิติพร จานุสังข์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย     091-8635969
73  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู     0660621281
74  นางสาวปิยะฉัตร สวัสดี พนักงานธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู     0918826395
75  นางวิภาพร สุขคำมี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     0922644230
76  นางสาวยลระวี อิ่มอารมย์ จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     0924657641
77  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี     0818712649
78  นางสาวกนกวรรณ จิระมณีมัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     0806857452
79  นายอินปัน รบชนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     0844394983
80  นายพงศร มีวาสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     055479791
81  นางสาวพิชญาภา เลิศวิไล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     0645623297
82  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี     081-8770353
83  นางสาวศรัญญา พิณเนียม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม     0827260261
84  นางสาวเอื้อมพร พลีงาม พนักงานประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม     0846375146
85  นายนิมิต ดีทโชค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี     0824449895
86  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี     0848847448
87  นางสาวภัคมณฑน์ แตงน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง     0915629629
88  นายประวัติ ปรีดาวัฒน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง     0655480300
89  นางสาวณัฐวดี ศิริผล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา     083-6920309
90  นางสาวณัฐณิชา นาวาล่อง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา     093-6438775
91  นางสาวพิจิตรา บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์     044515018
92  นางสาวศิวิมล ทองมนต์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์     044515018
93  นางอรอนงค์ ทองรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี     0661214222
94  นางสาวปาลรภา พรตรีภพ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา     054887252
95  นายกิตติศักดิ์ หนูช่วย ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง     0800990898
96  นางสาวศรัณฉัตร หนูรอด ช่วยปฏิบัติงานโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง     0862903795
97  นางสาวขวัญชนก ดีแท้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก     0906909810
98  นางสาวสุคนธา พิลาเปล่า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก     0935746603
99  นางสาวสุกัญญา ยอดขาว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต     0936920560
100  นางสาวจิรภัทร​ มุลี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม     0843911471
101  นายนายกันต์ แสนธิจักร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร     0819236508
102  นางสาวนางสาวสุทาวรรณ แก้วใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร     0990715922
103  นางสาวอมรประภา ชูรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร     0828644699
104  นางสาวนฤทัย วงละคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร     0803925066
105  นางสาวนภาพร จุทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา     0816090316
106  นางสาวประดับ เพชรหัวบัว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา     0872957675
107  นางสาวมาริสา สุขวันดี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด     0821133269
108  นางสาวกุลณิชชา ถาวรเจริญ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง     0924017773
109  นายณัฐนนท์ บรรดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง     0870846665
110  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     091-8653858
111  นางสาวบุษบา ช่างพูด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     098-4589495
112  นางสาวสุพรรษา วาสุ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง     0625564992
113  นางสาวณิชภัทร แสงโสด นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี     0916102385
114  นางสาววันทนี ทองเณร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี     0899039970
115  นางสาวชญานิษฐ์ ม่วงแสง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี     0991236543
116  นายสุรินทร์ อาคมเวช หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี     0898110021
117  นายสราวุธ วงษ์ประยูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี     0821156634
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ นักบริหาร ระดับต้น สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี     0818718393
2  นางสาวณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0922798809
3  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     053122157
4  นางจิตติมา จิตต์สมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     089-7398375
5  นางนางกมลวัลท์ ตุกเตียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส     061-2643425
6  นางสาวภวิกา ตันสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0926433663
7  นางสาวกมลพรรณ สิงห์สงบ ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     0971975125
8  นางพรทิพย์ ดีเย๊าะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา     0847479989
9  นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     081-7257536
10  นางอัจฉราวดี วัฒนากูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     089-7207106
11  นางสาวสุพรรณ​ี แก่นแก้​ว​ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0995426419​
12  นางสาวสุพิชญา นามจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0943328352
13  นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย     0818716807
14  นายนายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0818736046
15  นางสาวเนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0808614142
16  นางสาวรูวัยดา มะนอร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี     0929267468
17  นายภิชญานนท์ โภชนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0811681442
18  นางทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์     0992257878
19  นางสาววรางคณา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0800055105
20  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น     0961916982
21  นางรัชนี ยอดรัก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     094-9456619
22  นางนารีรัตน์ ทิพพ์พิมพ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0923593239
23  นางสาวนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0890937088
24  นางสุภาพร สุรินสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0817238179
25  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0801515397
26  นางอุไรวรรณ์ บัวกาญจน์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0922793697
27  นางสาวสรัลยภัคร์ จอมสืบ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     054825597
28  นางสาวดวงดารา ทิศเหนือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง     054825597
29  1ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0884446509
30  นางสาวธิดารัตน์ โชติรัตน์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0864700699
31  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0817250211
32  นายสุมินชัย ทองพันชั่ง ช่างไฟฟ้า ช 3 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0899483545
33  นางสาวทิมาพร บุระภา หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0837376695
34  นางสาวณภาภัช โพธิ์งาม พนักงานธุรการ ส 4 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0895813024
35  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0831291229
36  นางสาวทัศนีย์ มังกะโรทัย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0852984463
37  นางถมรัตน์ ผดุงวิทย์วัฒนา นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม     0899942599