อบรมเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ใช้งาน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รูปแบบการประชุม
14/02/2565 15/02/2565
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวปัญจมานัน จันทร์แจ่มหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)     0946394523
2  นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง     0998540877
3  นางสาววราภา สยังกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     081-7504561
4  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     095-5728585
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว     0924593649
2  นางสาวสารีนิง เว๊าะบ๊ะ พี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0836595601
3  นางสาววิไลพร อรุณเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0896894968
4  นางสาวอดิการณ์ สุโขพันธ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0830361783
5  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0658832905
6  นายก้องเกียรติ เหมจินดา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)     0980172812
7  นางสาวนางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย     0924593649
8  นางสาวคริษฐา สีนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0827770242
9  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ     0885630092
10  นางสาวศิริจิต ภูสมจิตร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ     0890434849
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)     0830886379
2  นางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0879106784
3  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ     0985931901
4  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์     0636194551
5  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ จ้างเหมา กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์     0954936302
6  นางสาวนงลักษณ์ เติมอาบศรี จ้างเหมา กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ     0952942045
7  นางสาวเพชรรัตน์ สุจีย์ภูรัชต์ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม     0890204984
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0649538936
2  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0858463985
3  นางวารุณี ศุภนิมิตตระกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     0935272721
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     089-2505969
2  นางสาววโรชา แน่นอุดร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     0945685533
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน     0659857320
2  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน     0865245474
3  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน     0954511999
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายเกริกฤทธิ์ ช่วยบุญชู นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช     0640745998
2  นางสาวสุภาภรณ์ ไฝบุญจันทร์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช     0986761566
3  นางสุภาภรณ์ จันทร์โร ช่วยปฎิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     036351797
4  นางสาวขวัญภิรมย์ สาทเจริญ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี     036351797
5  นางสาวนุสรา ถิระสัจจะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย     0869929141
6  นายกิตติศักดิ์ มั่นคง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี     0854904153
7  นายสุพันธ์ นงนุช พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี     0903636729
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวรติกร อิวปา นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0644348223
2  นางสาวพรวนัช รามสูต นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0615895299
3  นางสาววนัสนันท์ รักเย็น นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0813812252
4  นางสาวจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ พนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0871682566
5  นางสาวทิพวรรณ เดชะ ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0981025952
6  นางสาววาริศา กมลรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารและโภชนาการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท     0641611260
7  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0863692412
8  นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต     0918587596
9  นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     0652385141
10  นายสหรัฐ นิภาชนะเกณฑ์ ช่างศิลป สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี     023547484
11  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่     0895572073
12  นางสาวกมลพรรณ สิงห์สงบ ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง     038241373
13  นายสุรชาติ เรืองงาม ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด     025838343
14  นางสาวจิตราพร นันบุญ ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ     0631954845
15  นางสาวปรางทิพย์ พรมกุล เจ้าพนักงานฝึกอบรมเเละฝึกอาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0928418158
16  นางสาววิยดา เพ็ชรตะกั่ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา     0653303669
17  นายรัตนพล แสงโพธิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช     0643582571
18  นางสาวกาญจนา กิจเจา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช     0832433062
19  นางรัตนา สารเศวต ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง     0818736046
20  นางสาวเขมณัฏฐ์ บัวอยู่ ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร     0922651994
21  นายกฤษฎา บัวฝรั่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร     025776569
22  นางสาวกชอร จันครา เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0989950557
23  นางภัทราพร สุวรรณ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง     0946741913
24  นางอุไรวรรณ์ บัวกาญจน์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     038234402
25  นางสาวพรทิพย์ พิจารณ์สรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0617749490
26  นายนายชัยพร เนียมวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0970013830
27  นางปิยะธิดา เจริญผล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0957673045
28  นางสาวยุภา บุญพร้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0621833554
29  นางลักษิกา ใจประสงค์ พนักงานบริการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี     0824494459
30  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0846896325
31  นางสาวเมรธ์ดี ไตรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี     0982929149
32  นางสาวณภาภัช โพธิ์เงิน พนักงานธุรการ ส 4 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0895813024
33  นางสาวปัญกร นิลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ     0859298699
34  นางสาวสุธิดา สุดตระกูล ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี     0615359958
35  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานราชการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี     0832235653