โครงการ SMART LEADER (ผู้นำแบบมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
11 ก.พ.2562 12 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       081-647-3298
2  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       0813723078
3  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ       023068919
4  นางสาวอัญชุลี สโรบล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       0813726223
5  นางสาวจินตนา วัชรากูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ       0865596991
6  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       0817776304
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางชานัญชิดา ทศบุศย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811744925
 ผู้บริหาร
1  นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้บริหาร       081-372-2456
2  นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้บริหาร       0876612662
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว       0858328897
2  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0836098866
3  นายสุริชาติ จงจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0890091411
4  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       0925494559
5  นายสุพัฒน์ สุระดนัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0892027054
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวสุภี รอดพลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0819290615
2  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       089-8112046
3  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       097-191-1426
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0892021046
2  นางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่       0812713218
3  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0818583169
4  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0844394968
5  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       084-4394977
6  นางรัตนา สารเศวต นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น       0818712650
7  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       0985399594
8  นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา       098-2282996
9  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0818616830
10  นางภัทรา อารีย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท       081-8061214
11  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       089-8110085
12  นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร       081891164
13  นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       062-5916793
14  นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0840408008
15  นางนิตยา มุทามาศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง       0818911641
16  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด       084-4394987
17  นายนายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       081-7276386
18  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0898110063
19  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0844394988
20  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0817087056
21  นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0818911644
22  นายสมหมาย เฉลิมมุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       081-7276385
23  นางพัชรา กลางสาทร นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       02-5821299
24  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0818979057
25  นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       084-4394978
26  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0901977364
27  นางยุพิน ใคลพิมาย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0817601480
28  นางพัชรินทร์ ขันติบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0847000560
29  นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       081-7366358
30  นายสนธยา ฮวดเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0899561363
31  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0844394985
32  นายวุฒิ บุญมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0898110083
33  นางสายวรุณ ศรีจินดา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       084-4394980
34  นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0844394981
35  นางสาวณัชฐิณี ปลีกล่ำรัตนสิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย       0625011578
36  นางจิราพร สุวรไตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0817087059
37  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       0818979056
38  นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0818038464
39  นางสาวกนิษฐา บุญยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       062-5972644
40  นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0811749793
41  นางศิรัมพร โกมลเสนาะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี       0898108207
42  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0817380120
43  นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0844394982
44  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       0818911645
45  นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย       0844394972
46  นางสาวเยาวพา ล้อมณรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       0844394973
47  นางอรพญา พลอยทับทิม นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       0844394967
48  นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0844394974
49  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0818712649
50  นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0844394983
51  นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0898110212
52  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       0818770353
53  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       0813753067
54  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0813770714
55  นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี       0817360290
56  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0847008167
57  นางดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา       089-9736134
58  นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี       0817380121
59  นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา       0899561361
60  นางปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       0844394975
61  นางยุพิน ผดุงฤกษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0898105045
62  นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก       0929295978
63  นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต       0818911643
64  นางอภิญญา ก้อยทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0818712648
65  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       0817087057
66  นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0844394969
67  นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา       081-8979058
68  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0844394970
69  นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       084-4394976
70  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0818616831
71  นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0817360297
72  นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0844394984
73  นายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0817641126
74  นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0898110021
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       084-9393660
2  นางัพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0817000599
3  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0625974129
4  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0818479756
5  นายคเชนทร์ สังข์เพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0982506372
 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
1  นางปิยะวดี พงศ์ไทย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์       0949149195
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสมลักษณ์ สุบินนภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       081-9155284
2  นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       818495745
3  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0811352034
4  นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0892001942
5  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0819912576
6  นางอรนุช เลิศไกร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี       0818718393
7  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0819368206
8  นางสาวสิริมณี ตุกเตียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       081-8979115
9  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0819841137
10  นายนายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0811749782
11  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       084-9446497
12  นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0817385181
13  นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       0892809848
14  นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0812713418
15  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0819892090
16  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0818684838
17  นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       0818736046
18  นายสุพิพัฒน์ อนุราช ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0818979054
19  นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์       0819407143
20  นางนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       089-8708033
21  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       081-8162866
22  นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       064 930 4811
23  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       089-7148939
24  นางสาวปราณีต คงอิ่ม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       081-1744152
25  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0817611008
26  นางกนกวรรณ สิงห์กาล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0892910322
27  นางจารุณี รัตนจินดา ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0814162400
28  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0818712659
29  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       0817250211
30  นายนิตินัย อุทัยรังษี ผู้อำนวยการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0854854528
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       0811744923
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ       089-2361276
2  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคลัง       0899685909
3  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0819288177
4  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0895303276
5  นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประชาสัมพันธ์       094-9959298
6  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฏหมาย       0649307830