โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นสากล)
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
24/04/2562 25/04/2562 26/04/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ       0881218998
2  นางสาวนุชจรี คงลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       087-6113229
3  นายมนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0870863231
4  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       064-2245698
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวภัคมณฑน์ แตงน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0915629629
2  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0955728585
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       097-191-1426
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0945583922
2  นายปภาวิน พื้นชมภู นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0887381236
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0896066447
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายธงชัย มูลพันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       081-1744912
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายนิวัฒน์ ทันใจ นิติกร บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0951297062
2  นายนายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0895188237
3  นายเอกลักษณ์ โกฏิรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0935282182
4  นางสาวณภัทร อุ่นโสภณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0956646896
5  นายกฤษณะ เริงสูงเนิน นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น       0826613536
6  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       044-056545
7  นางสาวศิโรรัตน์ เนียมศิริ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0882323442
8  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0898110063
9  นายนายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0892546362
10  นางสาวศศิธร กวดนอก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0859298291
11  นางสาวประไพ ระบือพิณ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0814386429
12  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0817601482
13  นางสาวจารุวรรณ ขอโอบกลาง พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0943633769
14  นางนางศรุดา พรหมมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0818911644
15  นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       0850377523
16  นางสาวชลธิชา ทองคำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       0876893621
17  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0901977364
18  นายธีระเดช วงศ์ใหญ่ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0902290904
19  นางสาวสุพรรษา จันทร์หอม พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0957794252
20  นางสาวอาภาภรณ์ อุตม์อ่าง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0866751659
21  นางสุประภา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       910293559
22  นางสาวนิชนภา จันทะเวช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย       097-1725777
23  นางสาวสุชาดา ชมภูทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย       094-2982655
24  นายมะสุวรรณ ตูลา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       097-3577537
25  นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0859079045
26  นางสาวนางสาวดลยา ทองพยงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       0615470049
27  นางสาวนางสาวนิตยา แสงไทย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       081-3789200
28  นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       077355093
29  นางสาวสุรวดี จำแนกมิตร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       0877574097
30  นางเกสรี ศรีสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0831462527
31  นางสาวทิวาพร พณะชัย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0847950304
32  นายจักรพันธ์ เกียรติบุตร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       0846811295
33  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0847008167
34  นางสาวกมลพร ทะเรรัมย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0862190662
35  นางสาวปวีนา พรหมรัตน์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       096-2643963
36  นางสาวผุศฎี วางกลอน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       095-9809808
37  นายกิตติศักดิ์ คำวินิจ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0909672920
38  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0844394970
39  นางสาวสุภาพรรณ ษัฏเสน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       0973597890
40  นางสาวศิวพร หมีทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0954236599
41  นางสาววาริสา บุญกุศล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0944820844
42  นางสาวธัญดา อินทร์กลั่น นักพัฒนาการเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0954283938
43  นางสาวชุลีพร ใสสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0621959654
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       081-4554954
2  นางสาวพรนิภา แพเรืองทรัพย์ ครูช่วยสอน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       092507434
3  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0862642433
4  นางสาวอัจฉรา แก้วกระจาย ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0891559391
5  นางสาวธนัชภรณ์ คุณสมุทร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       856579011
6  นางปาณิศา ขะมวดทรัพย์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี       0897098466
7  นายณัฐธิติ์ เตชะบุญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0896355886
8  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0970679722
9  นางสาวสุชัญญา เขื่อนสอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0874220535
10  นางสาววิไลพร อรุณเรือง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       025838343
11  นางสุทนา กล่อมแสง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0620959226
12  นายธเนศ ธเรศพล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0850791764
13  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       064-9922639
14  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0617466299
15  นางสาวแคทริยา นารัชชะ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0990284917
16  นางสาวกัญญพัชร์ วิจิตรธรรมรส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       0817081163
17  นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0819630575
18  นางสาวสายทิตย์ ศักดาวิโรจน์ พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์       053121161
19  นายวีระศักดิ์ รอดสุทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       0887549395
20  นางสาวอัญญาสินี คำทัศ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0897424442
21  นายณัฐพล นามเกษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0647302334
22  นางจิราภรณ์ วีระกุล พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       095-3136692
23  นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       038234402-3ต่อ301
24  นางสาวทัศนีย์ สร้อยแก้ว พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0864295443
25  นางสาวเพ็ญศิริ ทองสุข พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0864466193
26  นางสาวจารุณีย์ ชาวสวน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0845146440
27  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       0872552769
28  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0854854528