การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. (ไม่พักค้างคืน)  ณ โรงแรมรามาดา เดมา มักกะสัน กรุงเทพฯ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
27/03/2562 28/03/2562 29/03/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวนิภาพร ทมถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0925495564
2  นางสาวพัชรี พูลเณร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง       0923894093
3  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0868713412
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0880155424
2  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       022539120
3  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0858463985
4  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0971911426
5  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0818628684
6  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0946245191
7  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0970342026
8  นายณัฐนนท์ ช่วงโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0979629599
9  นางวาสนา ทองสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       298
10  นางสาวรุ่งธิวา สมบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       298
11  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ       294
12  นางสาวปาณิสรา สลากรธนวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการ กดยช.       306
13  นางสาวปราณีต คงอิ่ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)       022539117
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางภัททิยา ลีสันเทียะ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0896954296
2  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       023068714
3  นางสาวเบญจมาศ หนูทอง ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       023068714
4  นางงามชื่น ด้วงหวา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0982506368
5  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       0925494559
6  นายสุพัฒน์ สุระดนัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0892027054
7  นายปภาวิน พื้นชมภู นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0887381236
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นายธนกร ศิริจรรยานนท์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0881836049
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวฐาฏญาณี นิลเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ       830418241
2  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       0862845670
3  นางสาวสัตบงกช รัตนคช นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       0848411616
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       0877010967
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวชมพูนุท นกอยู่ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       0652291777/0825416117
2  นางสาวกัญตภัค สังขพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       0815514402
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0892021046
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0817971603