ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
07/05/2562 08/05/2562 10/05/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวนิภาพร ทมถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0925495564
2  นางสาวยุพา พลเมืองดี นักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มการคลัง       107
3  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       171
4  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       105
5  นายทรงพล ภู่มาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       0851615528
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0923354141
2  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0836006586
3  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       086-3798522
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0880155424
2  นางสาวรุ่งทิวา ตาสา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       0813923842
3  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0858463985
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน       0896066447
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุรศักดิ์ อาจนะรา พนักงานธุรการ ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0980172812
2  นางสาวศิริพร สว่างโลก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0836966423
3  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0885630092
4  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068934
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       023068912
2  นางสาวนางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       023068912
3  นางสาววนิดา เทียมฉิม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ       023068832
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       0877010967
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวชมพูนุท นกอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       0652291777
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0891336604
2  นางสาวสุภาวดี สุวิญญัติชัยพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0865474740
3  นางสาวนภาพร กองศรี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       02-5821299
4  นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       025821299
5  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0626549141
6  นายศิลปชัย เคนผา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0817769147
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวดวงฤทัย แสงเพชร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025834431
2  นางสาวอุบลวรรณ แสงเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025834431
3  นางปรัศนี นัคราโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0813812252
4  นางโสภี โลนุช พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0853930044
5  นางจิรัฐิติกาล ปาละ ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0813639261
6  นายนาวิน สัมฤทธิ์ พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0846436093
7  นางสาววรรณรัตน์ จรัสเพ็ชร์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0987305884
8  นางสาวอัจฉรา แก้วกระจาย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       0891559391
9  นายสุรชาติ เรืองงาม พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       02-5838343
10  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       025838343
11  นางสุทนา กล่อมแสง พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0620959226
12  นางศรีสุดา วุฒิสกุลเกียรติ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0839928347
13  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0804266670
14  นางสิริพร ปิณฑะดิษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       089-1717066
15  นางสาวเอื้องเดือน ลาลุน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       098-3565693
16  นายบัญชา นิ่มเพ็ง พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0896703084
17  นายจิรัฐติ ชูกมล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0878092030
18  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานบริการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0832235653