ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
13/05/2562 14/05/2562 15/05/2562
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางกิตติมา สุทธิ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น       0989341522
2  นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0875237469
3  นางเนตรนพิศ ชัยชนะดารา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท       089-4878991
4  นายปรารภ คำชุม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       08 6187 0196
5  นางสาวลลิตา จอมแปง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0956879705
6  นายนายวัชระ นมเนย เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0877379551
7  นางสาวณัฐติกาญจน์ ชนะสินถาวโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       089-3791212
8  นายอาทิตย์ พึ่งกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0847061935
9  นายเกริกฤทธิ์ ช่วยบุญชู นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0640745998
10  นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       085-0377523
11  นายนิอุสมาน ปาเกแม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0875695692
12  นายปรเมศร์ ขัติยศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0877880753
13  นายสอรัฐ วานิชยากร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0860266321
14  นางจุฬามณี รุ่งรักษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0852667294
15  นายสันติสุข ชารักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       094-7359832
16  นางวันวิสาข์ ปริญญาพล เพ็งบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0880689735
17  นางชลดา จินนุกูล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       0872885799
18  นายบูคอรี มาแฮ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0873968360
19  นางสาวจิรา รัตนกระจ่าง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       084-8507003
20  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       0660621281
21  นายพลากร ยินดียม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0969207374
22  นางสาวทรายทอง นาคสมพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี       0809820662
23  นางสุดากาญจน์ เต็มเเป้น พนักงานบริการ ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0615106114
24  นางสาวอุทัยวรรณ ปานกลาง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0858164041
25  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0818770354
26  นายกิตติพัฒน์ รัตนพรหม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี       0872864270
27  นายมนัส อนุพันธ์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0878790899
28  นายอดิศักดิ์ กัณหา พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0885734459
29  นางสาวนิศานาถ ชลธี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0911985112
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวธนัชภรณ์ คุณสมุทร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0949923542
2  นายปภัลพงศ์ จันทร์เพชร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี       0856463949
3  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0895572073
4  นางสาวอำภาภรณ์ คงรอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0828227961
5  นางสาวรอซีลา สะมะแอ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0830413679
6  นางสาวกฤษณพร เที่ยงอำ่ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0874763515
7  นายบุญวัฒน์ รัตนวิชัย พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       088-3564246
8  นางสาวสุพรรณี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0995426419
9  นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0903403459
10  นางรัตนา น้อมถวาย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       0648844634
11  นางสาวเบญจมาศ วาดแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0945838777
12  นายภิชญานนท์ โภชนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์       0811681442
13  นางจิตภิรมย์ วงศ์กระจ่าง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       0858988764
14  นางสาวพรรณวิภา จ้ำเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0948913934
15  นายสุขสวัสดิ์ ทองโคตร พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0845126348
16  นางสาววิจิตรภาวัล แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       089-6841749
17  นางสาวเมตตา พลยาง นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       094-9879446
18  นางสาวพรทิพย์ พิจารณ์สรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0617749490
19  นางสาวทัศนีย์ สร้อยแก้ว พี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0864295443
20  นางสาวเมธ์รดี ไตรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0982929149
21  1ว่าที่ร.ต.บริพนธ์ เวียงสมุทร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0862351445
22  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       087-2552769