งาน Thaoland Social Expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 
ณ ฮอลล์ 2 อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
05/07/2562 06/07/2562 07/07/2562
 ผู้บริหาร
1  นายอาทิตย์ เผ่าจินดา ผู้บริหาร       0924599514
2  นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้บริหาร       0876612662
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวกรแก้ว สุกใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ       0826586831
2  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ       0891264204
3  นางรื่นฤดี อารีกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ       0852217128
4  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มอำนวยการ       0877045467
5  นางณัฎฐิยา สุทธสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ       0892361276
6  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ       0814530711
7  นางณัฐกานต์ คนึงคิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0894340044
8  นางสาวนิภาพร ทมถา เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0925495564
9  นางสาวนุชจรี คงลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ       0876113229
10  นางสาวสมนึก อนุภาพ พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอำนวยการ       0615982939
11  นายชัยพล ดอนพุกิล พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอำนวยการ       0825574860
12  นางสาววรรณภา เกตุมณี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ       0968925354
13  นางสาวสุนนทา ปัญญาแก้ว ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ       0805100161
14  นางสาววาสนา นนทะพา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มอำนวยการ       0868662418
15  นายอนันต์วัฒน์ อาการักษ์ ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ กลุ่มการคลัง       0624548249
16  นางสาวเกษริน พานบัว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มการคลัง       146
17  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด จ้างเหมา กลุ่มการคลัง       026517829
18  นางสาวภาวิดา แก้วบุญเพิ่ม จ้างเหมา กลุ่มการคลัง       146
19  นายพงศกร ขมหวาน เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการคลัง       0904374311
20  นางสาวนภาพร พิมพาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง       0874819261
21  นายธนะรัชต์ กองขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 กลุ่มการคลัง       0870009848
22  นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0616378912
23  นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง จ้างเหมา กลุ่มการคลัง       0989203278
24  นางสาวนัทธ์หฤทัย วัฒนเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0636416297
25  นางสาวยุพา พลเมืองดี นักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มการคลัง       0813745054
26  นางสาวกาญจนา มหาพรหม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0904374311
27  นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง       0823932920
28  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคลัง       107/115
29  นางกมลทิพย์ ปิงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มการคลัง       0973098322
30  นางสาวลลิตา หอยทอง ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0866029866
31  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน พนักงานพิมพ์ ส.3 กลุ่มการคลัง       0957796224
32  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง       0991955645
33  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0868713412
34  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       168
35  นางสาวศิรินภา ดาวรวิชัยยันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัสดุและสถานที่       172
36  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์ พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       136
37  นางศิริณี บุญช่วย พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       102
38  นางสาวศศิธร สีมี นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0832933763
39  นางสาวเสาวณี ระรวยรส นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0614745536
40  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0874772005
41  นายสุภัทร เล็กสุวรรณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0838870342
42  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0909872556
43  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0819288177
44  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการพัสดุและสถานที่       102
45  นายธนพล ภู่ประเสิรฐ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       138
46  นางประทีป เรียนกระษิล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       089-5303276
47  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       081-6669653
48  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       081-2352957
49  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       062-6245197
50  นางรีนา อุดมสินกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       086-9822889
51  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       080-5168933
52  นายมนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       087-0863231
53  นางจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       085-7656662
54  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0800816958
55  นางนริสา แสนทวีสุข พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       082-6626516
56  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมบรูณ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       087-1321413
57  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       061-4911599
58  นางสาวปัทมาพร ฤทธิ์อักษร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       094-7824533
59  นางสาวณัฐฑิรา ศภฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0812377068
60  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน จ้างเหมา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0830923034
61  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0879641946
62  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0847516998
63  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0909783866
64  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0952895658
65  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0642245698
66  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0619495214
67  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์ พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0994935647
68  นายภควันต์ จันทสิงห์ ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0643515626
69  นายพงศ์ธร เชี่ยวกุล ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร       0831206010
70  นางสาวนางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์       0838850923
71  นายธรรมรัตน์ ขำยัง นักพัฒนาสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์       0818346515
72  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       095-5019994
73  นายจตุพล แสงอุดม พนักงานจ้างเหมา กลุ่มประชาสัมพันธ์       0969265320
74  นายทรงพล ภู่มาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       0851615528
75  นายจีรพัฒน์ กุลทวี ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์       0950239334
76  นางสาวนภัสสร โสมา ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย กลุ่มกฏหมาย       085 637 3008
77  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย       086 742 8943
78  นายคณิต เปรมภักดี พนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มกฏหมาย       089 962 0485
79  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย       081 869 5916
80  นางสาวณิชภา ออพิพัฒน์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย       087 929 6663
81  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย       085 923 8992
82  นายณรงค์ศักดิ์ กันทะเนตร ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย กลุ่มกฏหมาย       097 004 0698
83  นางรภัสศา โตสง่า เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน กลุ่มกฏหมาย       063 856 6665
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0817000599
2  นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0923120755
3  นางสาวอภิญญา นาสมนึก เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0891554054
4  นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0818369345
5  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0821655949
6  นายภาณุวัฒน์ ดีเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0809320637
7  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0821468586
8  นางสาวปาริชาติ ควรรับส่วน เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0868367799
9  นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0849393660
10  นางสาวธฤตา วงศ์สารัตน์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0820507720
11  นางเธียรทอง ประสานพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0898883923
12  นางสาวสุภาวดี อภิวงศ์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0998540877
13  นางสาวจิรปรียา คงกุล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง       0866662347
14  นายโอภาส ภูครองนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0828676801
15  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0923354141
16  นายวัชรินทร์ เรียมไทยสง ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0989817514
17  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0625974129
18  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์ นักจิตวิทยา กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0848847448
19  นางสาวลัดดา โบเลน ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0994066860
20  นางอวยพร โรจน์นิติพันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0992869147
21  นายพีรพงษ์ ใจหาญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0811341927
22  นางสาววลีสุดา ปานชื่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ       0982810133
23  นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย นักวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0873322721
24  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       081551886
25  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0870889405
26  นางสาวนันท์นภัส ศรีลิขิต ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0839355149
27  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0636587648
28  นางสาวจริยา ทอดอาจ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0944945876
29  นายภูชิต วิชชุอินทุตานนท์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0959244564
30  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0818479756
31  นางสาวชญาภา อินอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0846975009
32  นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0839247047
33  นายอภิสิทธิ์ วงศ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0882610747
34  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0863925443
35  นายภูริพัฒน์ ดำสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0949199163
36  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0904192907
37  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0836006586
38  นางสาวลิลาวัลย์ จารุดิลกกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0961544419
39  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0970488316
40  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0886399111
41  นางสาวศริณญา ทองภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0898122623
42  นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0895515446
43  นางสาวเพ็ญพรรณ กลิ่นหอม นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0871552116
44  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0918546539
45  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0847658401
46  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา นักพัฒนาสังคม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0863798522
47  นายเกรียงไกร คีรีเขต ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0655610616
48  นางสาวธมลวรรณ กิจก้อง ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0944141828
49  นายวรวัฒน์ รัตตนะ ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0979184001
50  นางสาวภานุมาส ภูต้องใจ ช่วยปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมฯ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0888311098
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี       0858463985
2  นางสาวอัญภัทร แย้มกระจ่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0957352401
3  นางวาสนา ทอสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0863526218
4  นายชนะพล แสงชา ช่วยปฎิบัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0626129693
5  นายสุรัติ เอี่ยมประดิษฐ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0872802076
6  นางสาวรุ่งธิวา สมบุตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล       0639941569
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร พนักงานบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0944989340
2  นางสาวจารุวรรณ วงศ์พลัด นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0816415227
3  นางสาวสุพัตรา โคตรพัฒน์ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0987915198
4  นางสาวอัญชลี สุยาอินทร์ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0882411903
5  นางสาวปิยวรรณ สมานพิทักษ์ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0814894145
6  นายวันชัย แตงฉ่ำ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0992988668
7  นายวรวุฒิ ศรีอุทัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0851040181
8  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0996525894
9  นางสาวสุภาวิดา กฤติเดช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0819190422
10  นางอุทัยรัตน์ คำปัง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0859301061
11  นายสุรศักดิ์ อาจนะรา พนักงานธุรการ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0858256649
12  นางภัททริยา ลีสันเทียะ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0877076430
13  นางสาวกานต์รวี ป้อสำนิ ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0922929563
14  นางสาวดวงจันทร์ ศรีเนาวรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0901752853
15  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0836098866
16  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)       0625526541
17  นางสาวปพิชญา เจริญสุข ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0846934335
18  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี พี่เลี้ยง กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0869883838
19  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0867794838
20  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0946527669
21  นายอนุพล ข่วงบุญ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0882248545
22  นางณิชากานต์ แตงวัฒนะ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0949415166
23  นางสาวสายสุนีย์ รุ่งเรืองศรี ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0841083321
24  นางสาวพิชญ์สินี เหลี่ยมสิงขรณ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0622462965
25  นางสาวศิริพร สว่างโลก เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0836966423
26  นางสาววริศรา เขียวรอด ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0841812181
27  นางสาวนาฏอนงค์ สงหนู ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0948614566
28  นางสาวเกษร วิเชียรวุฒิชัย ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0965944096
29  นางสายรุ้ง ใจอิ่ม นักพัฒนาการเด็ก กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0814002820
30  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0982506364
31  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0924593649
32  นางสาววิลาวัลย์ ขุนฤทธิ์ นักพัฒนาการเด็ก กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0868127579
33  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย       0649324165
34  นางงามชื่น ด้วงหวา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0982506368
35  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0818394494
36  นางสาววารุณี ดอกจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0972503811
37  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0830872354
38  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0885630092
39  นางสาวธิศวรรณ สุวิวัฒนา นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0931391116
40  นางสาวพัชรินทร์ ชีวะภัทร์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0989496905
41  นางสาวพรชนิตว์ ศิริพันธ์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ       0863520047
42  นางสาวกาญจนา แก้วงพวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
43  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
44  นายพิทวัส สุนันต๊ะ ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
45  นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
46  นายจิรกิตติ์ สัตย์ธรรม ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
47  นายลาฮูเด็ง บินยูโซะ เจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
48  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
49  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
50  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
51  นางชดาพร เลาหวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
52  นางสาวพรสวรรค์ สิงห์คาร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       023068903
53  นางสาวโสภา ปัญญากวิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ       083068903
54  นายอนุรักษ์ ชัยวงค์ ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0637812288
55  นายนายกิตติพงษ์ บัวเงิน ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0926055410
56  นายสุริยา โกศาคาร ครูพี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       0809896849
57  นายธวัช ทวนสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068980
58  นางสาวกัสมา ชายะพันธ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068980
59  นายกิตติพงษ์ บัวเงิน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       023068934
60  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว       088 121 8998
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       063-5414497
2  นางสาวสุพัตรา นวมทอง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       087-910-6784
3  นายสุเมธ พริ้งเพริด พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       092-5133757
4  นายสมประสงค์ เกิดนาค เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       0925133757
5  นางสาวจุฑารัตน์ เบ็งทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       094-4284266
6  นางสาวไอรดา มาตรรัศมี ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       089-2644529
7  นางสาวสุชาดา คามจังหาร ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       087-4343019
8  นางสาวนางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์ ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       099-3239936
9  นางสาวนางสาวกาญจน อยู่ทองคำ ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       093-5974599
10  นางสาวกาญจนา อยู่ทองคำ ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       0935974599
11  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       081-3726223
12  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ จ้างเหมา กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์       095-4936302
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายธงชัย มูลพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       081 174 4912
2  ว่าที่ ร.ต. หญิงวัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       086 012 9618
3  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       082 859 5149
4  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       087 701 0967
5  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       096 887 8571
6  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       089 250 5969
7  นางมณีรัตน์ เจียห์สกุล พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       081 621 7773
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางชานัญชิดา ทศบุศย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811744925
2  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0891125475
3  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0865245474
4  นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811417097
5  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0954511999
6  นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน       0805119886
7  นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0994796294
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด       081 174 4923
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0892021046
2  นางสาวศิริประภา สุทิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0867430842
3  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0818583169
4  นางแสงแข แรงครุฑ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0817598555
5  นายวีระพล คำปาน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี       0871512515
6  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0844394968
7  นายนายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0895188237
8  นายบรรจง ภูผาดวง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์       0951686625
9  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       084-4394977
10  นางสาวกนกภรณ์ ทับทิมโต นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       064-6025562
11  นายพงศ์พล สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร       0913892212
12  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       0985399594
13  นายเทวิน อินทะจักร์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       0858724259
14  นางสาวปภาธิติญา เพชรแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี       093-3873863
15  นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0875237469
16  นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0868497258
17  นายมงคล บุญทศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี       0836121604
18  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       0941729458
19  นางสาวสุชีวา บุญกอง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       004056545
20  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       0898110085
21  นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       062-5916793
22  นายจรัญ ฝนขาว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       0818847525
23  นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย       0871775283
24  นางสาววิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       844887330
25  นางสาวทวินันท์ เววา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0811626467
26  นายอาทิตย์ เสริมมา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่       0834735835
27  นางนิตยา มุทามาศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง       0818911641
28  นายนายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       081-7276386
29  นางสาววราภรณ์ ทุ่งแฝก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0825693298
30  นางสาวภัทรา ปัญญานาค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0825159269
31  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0898110063
32  นางชริญญา รอดเกตุกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0814027176
33  นางสาวรสสุคนธ์ ด้วงทรง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก       0965798367
34  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0844394988
35  นางสรีรัตน์ จันทร์คงวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       9819413157
36  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0892546362
37  นายเชษฐภูมิ ก๋ำนารายณ์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม       0910095007
38  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0817087056
39  นางสาวชนารดี เบ้าลี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0879986207
40  นางสาวดลยา เณธิชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม       0612421666
41  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0817601482
42  นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0896633127
43  นายอภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา       0854999258
44  นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช       0818911644
45  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0818979057
46  นางสาวธนัฎฐา ตูแวมะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0622391898
47  นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส       0827794177
48  นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0844394978
49  นางวรัญญู มงคลพิบูลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0948104086
50  นางชุติมา ปัญญาพรม นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0817068520
51  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0901977364
52  นางสาวปฐมาพันธุ์ หันจางสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       042490640
53  นายจิรภาส อาษาพ่อ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ       0929060911
54  นางยุพิน ใคลพิมาย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0817601480
55  นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0630754183
56  นายทรงพล สุพรหม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0907920355
57  นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0847000560
58  นายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0894761535
59  นายทศพล จันทราภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี       0867078543
60  นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0817366358
61  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0853503082
62  นางสาวสุขฤทัย สุขทวี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       0816891060
63  นายสนธยา ฮวดเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0899561363
64  นางนางปิยนาถ พรินทรากูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0973536829
65  นางสาวปราณิศา สุวรรณราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง       0973536829
66  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0844394985
67  นายสุรธัช ติยายน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0817068949
68  นางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน       0801076884
69  นายวุฒิ บุญมา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0898110083
70  นายอธิคม กิติมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0635950598
71  นางสาวภัทราภร์ ราชพัด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี       0642594567
72  นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0844394980
73  นางสาวขวัญเรือน คำป้อ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0981453669
74  นางสาวนัยเนตร บุศน้ำเพชร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0817917586
75  นายประสิทธิ์ มะโนกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0844394981
76  นางสาวศิริิขวัญ สุทธิบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0856332133
77  นายพิษณุ ประเทือง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่       0875779343
78  นางนางจิราพร สุวรไตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0817087059
79  นางขวัญดาว จันทร์มาลา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0819646281
80  นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       0911299207
81  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา       0818979056
82  นางราตรี เเฉล้มวารี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0818038464
83  นางสาวปาณิสรา สลากรธนวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0863118064
84  นายสมศักดิ์ วิเศษสุข นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ       0813843457
85  นางสาวกนิษฐา บุญยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       062-5972644
86  นายณัฎฐชัย สังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       0972408898
87  นายประดิษฐ์ ทองอุดม นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       099-3416080
88  นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0811749793
89  นางสาวนางสาวรักเกล้า มีศิล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0852127043
90  นางสาวนางสาวกมลวรรณ สุทธิ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0982543587
91  นางศิรัมพร โกมลเสนาะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี       0898108207
92  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0817380120
93  นายบูคอรี มาแฮ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล       0873968360
94  นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0844394982
95  นายสุชาติ นิ่มแสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0614424987
96  นายภูเบศ จิตรจริง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0871888741
97  นางสาวสุจิรา เนียมสุวรรณ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย       0823879953
98  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี       0818911645
99  นายไพศาล บัวใหญ่รักษา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       081-183-8688
100  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       0660621281
101  นางสาวเยาวพา ล้อมรรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู       084-439-4973
102  นางอรพญา พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       084-4394967
103  นายสรรพวัต มุขโต นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       092-9540556
104  นางสาวสุรวดี จำแนกมิตร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       087-7574097
105  นางสาวประภัสสรา พันธวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0614955665
106  นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0844394974
107  นางสาวยุพาพร เหลาแหลม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ       0637755678
108  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0818712649
109  นางสาวชนาภัทร กลางโยธี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0885314725
110  นางสาวจุฑามาศ รัตนมงคล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       042237151
111  นายพงศร มีวาสนา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0660047398
112  นางสาวสภาภรณ์ สุมันตกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0843109249
113  นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์       0844394983
114  นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0898110212
115  นางสาวสันทราย มธุรส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0962369165
116  นางสาวกัญชพร ไวสาริกิจ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       0924142946
117  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       081-8770353
118  นางกานต์รวี อาจศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       065-3160899
119  นางสาวนลินี ครั้งพิบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       098-1873097
120  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       081-3753067
121  นางสาวตีญาพันธุ์ คงชู หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       081-3753067
122  นางสาวแสงอรุณ พิณเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม       081-3753067
123  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0813770714
124  นางสาวพิรุณทิพย์ บัวคำศรี นักสังคมสงเคราะห์ 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0895422218
125  นางสาวสมพร ทูคำมี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว       0822029412
126  นางสาวภัคมณฑน์ เเตงน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0813045751
127  นางลอองวรรณ คงคุ้ม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0846300145
128  นายสิขรินทร์ ทองเปลว จ้างเหมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0813045751
129  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง       0847008167
130  นางสาวจินห์นิภา เกชฎา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0860342583
131  นายนายอรรถสิทธิ์ ลัมภเวช นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0922654490
132  นายพนัส คชนิล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0818770354
133  นางปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       0844394975
134  นางสาวผุศฎี วางกลอน ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง       0959809808
135  นางจุฬาลักษณ์ บัวตูม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0900588798
136  นางสาวนิชาภา รัตนวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0855361466
137  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร       0898105045
138  นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0818712648
139  นางพิชานันท์ ไชยสุพรรณ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0860608551
140  นางสาวทิพประพาวีณ์ เรือนทอง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม       0845148071
141  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       081-708-7057
142  นายภิญโญ รักสะอาด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       081-812-6137
143  นายกันต์ แสนธิจักร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร       081-923-6508
144  นางณัฐนัลฐ์ ศรีหงษ์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0827832560
145  นางสาวอมรประภา ชูรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0828644699
146  นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร       0844394969
147  นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา       081-8979058
148  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด       0844394970
149  นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       084-4394976
150  นางสาวกุลณิชา ถาวรเจริญ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       0924017773
151  นายณัฐนนท์ บรรดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง       0870846665
152  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0918653858
153  นายศิวะ ตากาศ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0882674294
154  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง       0818616831
155  นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0817360297
156  นางสาวทัศนีย์ ตันติอำนวย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0895517051
157  นางสาวนางสาวยิ่งลักษณ์ ทองดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี       0801125632
158  นางสาววิภา กรรณสูต นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0917750561
159  นางสาวระวีวรรณ ศรีอำไพ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0906533749
160  นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี       0844394984
161  นายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0817641126
162  นางสาววรรณิดา สุภาชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0982868257
163  นางสาวสุภาภรณ์ เตจ๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0805001778
164  นายนายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0817641126
165  นายบุญตวย ธิว่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน       0861038316
166  นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0898110021
167  นายสราวุธ วงษ์ประยูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0821156634
168  นางสาวชุลีพร ใสสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0621959654
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสมลักษณ์ สุบินนภาลักษณ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025833000
2  นางกาญจนา เจ็งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025833000
3  นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด       025833000
4  นางสาวอรนุชา ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0818495745
5  นางปรัศนี นัคราโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0230587759
6  นางวาริน วีรสุนทร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0859941860
7  นางสาว อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท       0818495745
8  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0819310301
9  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0863692412
10  นางอิ่นอ้อย เผ่าพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต       0863692412
11  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0819912576
12  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0853630404
13  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี       0880892263
14  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่       0819368206
15  นางสาวสิริมณี ตุกเตียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0818979115
16  นางสาวสุจิรา ชุมสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0831851916
17  นางกมลวัลท์ ตุกเตียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0612643425
18  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0819841137
19  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0817519380
20  นางเพ็ญศรี มุ่งหาดี พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง       0819961853
21  นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0811749782
22  นายสุรศักดิ์ ก้อนใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0818246648
23  นางสาววราภา สยังกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0817504561
24  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0894134954
25  นายเติมศิลป์ คำดี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด       0814958362
26  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0817360282
27  นางเยาว์ลักษณ์ พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0843333081
28  นางสาวกิตติยา ตาวงค์ทิ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ       0931538513
29  นางนางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       081-7385181
30  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0819892090
31  นางบุญช่วย เหมะธุลิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0874329107
32  นางสาวอรอนงค์ ศรีมะโรง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0956606340
33  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0818684838
34  นางสาวนริชา มหาพรหม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0818759790
35  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0804266670
36  นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       081-8736046
37  นายศุภชัย ปฏิกานัง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       084-6167992
38  นายชวพล ลิตติพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง       081-9067777
39  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0818162866
40  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0944646535
41  นางสิริพร ปิณฑะดิษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0891717066
42  นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0649304811
43  นางสิดาพัณณ์ นิระหานี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0851500969
44  นางภคพร เจียรอัญมณีกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด       0628146611
45  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้อำนวยการ ระดับต้น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       0819548430
46  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       081-6207695
47  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น       096-1916982
48  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0817611008
49  นายชัยพร เนียมวงษ์ ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       00970013830
50  นายชัยพร เนียมวงษ์ ขอแก้ไขตำแหน่งตามนี้ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0970013830
51  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       038234402-3ต่อ102
52  นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0892910322
53  นางสาวชลธร หล้าพระบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0850303519
54  นายกรกช หล้าพระบาง เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0910600656
55  นายกรกช ศรีโพธิ์ (ขอแก้ไขนามสกุล) เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0910600656
56  นางจารุณี รัตนจินดา ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0899736118
57  นางสาวกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0884446509
58  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี       0846896325
59  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0818712659
60  นายวุฒิภัทร จันทา นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย       0616951968
61  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       081-7250211
62  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       087-2552769
63  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ       0831291229
64  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0854854528
65  นางสาวสุพัตรา วงษ์จู นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0871564598
66  นางสาวกมลชนก โพธุ์พันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม       0982748565

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
05/07/2562 06/07/2562 07/07/2562
  ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1   นายณัฐสิทธิ์ ใจดี สภาเด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน       0885731535
  สภาเด็กและเยาวชน
1   นายเอกรัตน์ แนมมณี สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย       ์0873621370