ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
28/08/2562 29/08/2562 30/08/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่       0868713412
2  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล       0800816958
3  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย       0867428943
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)       0821468586
2  นางสาวกชกร แย้มชมภู เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       0890839843
3  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก       0904192907
4  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว       0847658401
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายพีรวัฒน์ คงเป็นไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       0820123174
2  นายณัฐ​ธน​ั​ต​ถ​์​ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ       0893270729
3  นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ       0858929505
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)       0830886379
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       0877010967
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวนิตยา​ โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน       0811417097
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวศรัญญา มั่งสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร       0868870498
2  นางสาวชลลดา เขี้ยวงา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ       0912906179
3  นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก       0893645202
4  นางสาวอโณทัย ฉิมสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์       0869290055
5  นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี       0869316897
6  นางฐิติพร วงค์กองแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน       0871725495
7  นางสาวดลฤดี. วินทะไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์       0614955498
8  นายสันติสุข ชารักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์       0947359832
9  นายสังวาลย์ โพธิ์ดก เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ       0872292614
10  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร       06 5467 6967
11  นายนคร ท่าหิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี       0863327120
12  นางเจนจิรา สายาจักร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี       0932097820
13  นางสาวชนาภัทร กลางโยธี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี       0885314725
14  นางจิราภรณ์ จันทร์งาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี       088-2930543
15  นางสาวจิรนันท์ จำปาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี       0894270859
16  นางสาวพิจิตรา บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์       0881193908
17  นางสาวน้ำฝน ใจแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต       0956410190
18  นายสราวุธ วงษ์ประยูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี       0821156634
 สถานรองรับเด็ก
1  นายอนุพงษ์ ไชยลังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี       087-1507210
2  นางสาวอำภาภรณ์ คงรอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0828227961
3  นางพิชญธิดา จันทรจำนง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0897196610
4  นางสาวชญานุศภัฒค์ สุขณโชต เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย       0613649293
5  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช       0804266670
6  นางสาวอรอุมา สายงาม เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร       0933209814,0898446668
7  นางสาวพรพรรณ เอมอ่อน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง       0881992048
8  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี       0801515397
9  นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง       0936504391