อบรมโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : Sport for Development (S4D)” ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทอล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
16/10/2562 17/10/2562 18/10/2562
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0970679722
2  นางกมลวัลท์ ตุกเตียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส       0612643425
3  นายธเนศ ธเรศพล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0850791764
4  นายหารงค์ มูซอ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา       0807116147
5  นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0812713418
6  นายสมเกียรติ ธรรมขันธ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช       0831068225
7  นายรสดีย์ ปูเต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0815992191
8  นางสาวนูรไอนี ยา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี       0869661680
9  นายนายสุรินทร์ อาคมเวช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       0867885043
10  นายกัมปนาท ศรีริรัตน์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา       0937546614