อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึกและการประเมินเบื้องต้น ประจำปี 2562? - หน่วยงานสถานสงเคราะห์/ศูนย์/สถาบัน
ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวนแห่งละ 1 คน,
หน่วยงานสถานแรกรับ/สถานคุ้มครอง/สถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ
ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
จำนวนแห่งละ
2 คน,
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวใน กทม. จ.นนทบุรี และ จ. ปทุมธานี ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวนแห่งละ 1 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
25/06/2562 26/06/2562 27/06/2562 28/06/2562
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวนรินทรา กันธรรม นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0881268855
2  นางสาวธนัชพร อักษรสาร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821267
3  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         626549141
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวนิยาพร ไชยเสน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0833194421
2  นางวาริน วีระสนุทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         0882283642
3  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         0862642433
4  นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0817971603
5  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0880892263
6  นางสาวณภษร สมทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0833353566
7  นางสาวกรองจิต มานาแวน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0843728214
8  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0970670722
9  นางสาวสุรีย์พรรณ สุระภี พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0955075826
10  นางสาวเกศราภรณ์ ดิษฐรักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0856505056
11  นางอุมาภรณ์ คล้ำจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         097-0792283
12  นางสาวสุไรดา วาเด็ง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0872989363
13  นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0881867796
14  นางสาวปาริฉัตร เชาว์ช่างเหล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0876286404
15  นางสาวแคทริยา นารัชชะ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0990284917
16  นางประภากร เมืองอินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0877470422
17  นางสาววราภรณ์ ศรีเทียมเงิน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         0847426227
18  นางสาวฮามีดะห์ เบญญากาจ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0937984890
19  นางชมัยพร แสงศร พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         0821867414
20  นางสาวปิติมา มาสินทพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         081-6097225
21  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0944646535
22  นางศศิรัตน์ เวชสิทธิ์ไพศาลกุล นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0817724408
23  นางสาวคณาวรรณ จันทร์ลา นักจิตวิทยา สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         063-362-9451
24  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         081-6207695
25  นางสาวคริษฐาน์ สมบัติ นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         061-9245616
26  นางสาวเมตตา พลยาง นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         094-9879446
27  นางสาววรรณิภา ศรีขัน นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         095-4933642
28  นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0914143651
29  นายนิพนธ์ พระนิมิตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0835569453
30  นางสาวอุบลรัตน์ ปัญญา นักจิตวิทยา สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0888054520
31  นางสาวรวิษฏา บุญวรรณโณ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0936504391
32  นายกมเรศว์ โต้ติ้น นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0645617865
33  นางสาวศุภมนต์ โชติสุทธิ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0894759491
34  นางสาวเกศิณี เพียรดี นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0878312009
35  นางสาวปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0861528331
36  นายบารมี บาริศรี ครูพี่เลี้ยง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0934802104
37  นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         0831291229
38  นางสาวกมลชนก โพธุ์พันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0982748565