การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแบบมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
01/07/2562 02/07/2562 03/07/2562 04/07/2562
 ผู้บริหาร
1  นางสาวปราณีต คงอิ่ม ผู้บริหาร         0856607596
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ         0877045467
2  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล         026517741
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)         0817000599
2  นางเธียรทอง ประสานพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง         0811744920
3  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ         0625974129
4  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ         0815511886
5  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก         0818479756
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์         306
2  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ         089-8112046
3  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี         0971911426
4  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล         0867661884
5  นางสาวอัญภัทร แย้มกระจ่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล         0957352401
6  นางวาสนา ทองสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิจัยและประเมินผล         0863526218
7  นางสาวสุภี รอดพลอย หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)         0819290615
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)         0874129856
2  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย         0982506364
3  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ         023068903
4  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว         0851538707
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นายสุริชาติ จงจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน         0890091411
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)         063-5414497
2  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์         0862845670
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         087 701 0967
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด         081 174 4923
 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
1  นางปิยะวดี พงศ์ไทย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์         094-914-9195
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0892021046
2  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0891336604
3  นางสาวศิริประภา สุทิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร         0867430842
4  นางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่         0812713218
5  นางสาวจิรกาล จีบโจง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่         0828110436
6  นางสาวอรนันต์ คงภักดี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่         0884232438
7  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี         0818583169
8  นายวีระพล คำปาน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี         0871512515
9  นางนางธิดารัตน์ สิงห์ประเสริฐ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี         0614214989
10  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์         0844394968
11  นายบรรจง ภูผาดวง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์         0951686625
12  นายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์         0895188237
13  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร         084-4394977
14  นางสาวกนกภรณ์ ทับทิมโต นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร         055716881
15  นายพงศ์พล สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร         055-716881
16  นางรัตนา สารเศวต หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น         0818712650
17  นางสาวอักษร ฤทธิ์มหา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น         0864553411
18  นางฤดี มงคุณดา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น         0882962773
19  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี         0985399594
20  นายเทวิน อินทะจักร์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี         0858724259
21  นางสาวปภาธิติญา เพชรแก้ว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี         093-3873863
22  นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา         098228996
23  นายเอกรินทร์ ท้าวขว้าง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา         0871734707
24  นางสาวพันธุ์ธิดา สมพงษ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา         0955479326
25  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0818616830
26  นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0868497258
27  นายมงคล บุญทศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0836121604
28  นางสาวนฤมล มนตรี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี         0836586372
29  นางภัทรา อารีย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท         0898105769
30  นายธรรมทัศน์ โสมอ่ำ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท         0894611523
31  นายเกียรติศักดิ์ กษิดิศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท         0645196399
32  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ         089-8110085
33  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ         0941729458
34  นางสาวสุชีวา บุญกอง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ         044056545
35  นางพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร         0818911640
36  นางสาวสุดาวรรณ คำธรรมศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร         0818911640
37  นางสาวชนัญชิดา สุดรอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร         0818911640
38  นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย         062-5916793
39  นายจรัญ ฝนขาว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย         0818847525
40  นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย         0871775283
41  นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่         0899561360
42  นางสาววิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่         0844887320
43  นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่         0816810653
44  นางนิตยา มุทามาศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง         0818911641
45  นางสาวนภารัตน์ บุญชูวงศ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง         075571605
46  นายอิฟรอส หลีเส็น นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง         075571605
47  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด         084-4394987
48  นางสาวหทัย ภูมิมาโนช นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด         099-5236309
49  นางสาวนิชาภัทร โป่งปันต๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด         0909309320
50  นายนายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก         081-7276386
51  นางสาววราภรณ์ ทุ่งแฝก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก         0825693298
52  นางสาวภัทรา ปัญญานาค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก         0825159269
53  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก         0898110063
54  นางชริญญา รอดเกตุกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก         0929314939
55  นางสาวรสสุคนธ์ ด้วงทรง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก         0965798367
56  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม         0844394988
57  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม         0892546362
58  นางสรีรัตน์ จันทร์คงวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม         0819413157
59  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม         0817087056
60  นางสาวชนารดี เบ้าลี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม         0879986207
61  นางสาวดลยา เณธิชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม         0612421666
62  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา         0817601482
63  นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นักวิชาการพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา         0896633127
64  นายอภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา         0854999258
65  นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         0818911644
66  นางสาวซูไบด๊ะ สะแลแม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         0894721884
67  นางสาวสุดารัตน์ ละม้าย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         0824889533
68  นายสมหมาย เฉลิมมุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์         081-7276385
69  นางวันเพ็ญ พิมพ์หนู นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์         0812334469
70  นางกชพร วันจันทร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์         0987489059
71  นางพัชรา กลางสาทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821299
72  นางสาวพลอยชนก ก้อชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821267
73  นางสาวอุมาพร โพธิ์ชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี         025821299
74  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส         0818979057
75  นายอัมรัญ หะยีสะมะแอ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส         0827295737
76  นางสาวจุฬาลักษณ์ คาเด็ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส         0844074511
77  นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน         0844394978
78  นางวรัญญู มงคลพิบูลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน         0948104086
79  นางชุติมา ปัญญาพรม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน         0817068520
80  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ         0901977364
81  นายจิรภาส อาษาพ่อ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ         042490640
82  นางสาวปฐมาพันธุ์ หันจางสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ         042490640
83  นางยุพิน ใคลพิมาย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์         0817801480
84  นายทรงพล สุพรหม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์         0907920355
85  นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์         0630754183
86  นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         0847000560
87  นายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         0894761535
88  นายทศพล จันทราภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี         0867078543
89  นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         0817366358
90  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         0853503082
91  นางสาวสุขฤทัย สุขทวี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         0816891060
92  นายสนธยา ฮวดเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง         0899561363
93  นางสาวปราณิศา สุวรรณราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง         0973536829
94  นางปิยนาถ พรินทรากูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง         0932799867
95  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน         0815330428
96  นางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน         0801076884
97  นายสุรธัช ติยายน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน         0817068949
98  นายวุฒิ บุญมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี         0898110083
99  นายอธิคม กิติมศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี         0808093819
100  นายสุรินทร โคกกรวด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี         0802181848
101  นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์         0844394980
102  นางสาวขวัญเรือน คำป้อ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์         0981453669
103  นางสาวนัยเนตร บุศย์น้ำเพชร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์         0817917586
104  นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่         0844394981
105  นางสาวศิริิขวัญ สุทธิบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่         0856332133
106  นางสาวชมภูนุช ป่าดอน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่         0837681133
107  นางอังสนา แก้วไชยะ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย         0878045489
108  นางสาวณัชฐิณี ปลีกล่ำรัตนสิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย         0632154826
109  นายศิริพงษ์ รุจิรภัทร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย         0645475008
110  นายนายสังวาลย์ โพธิ์ดก เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ         0872292614
111  นายทรงธรรม อรวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ         0901919091
112  นางสาวเอลาวัน วรรณวงษ์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ         0990673334
113  นางนางจิราพร สุวรไตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร         0817087059
114  นางขวัญดาว จันทร์มาลา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร         0819646281
115  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร         0877791506
116  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา         0818979056
117  นางสาวเสาวภาคย์ คงนาลึก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา         0986699183
118  นางชฎารัตน์ ยาดำ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา         0897352721
119  นางราตรี เเฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ         0818038464
120  นางสาวปาณิสรา สลากรธนวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ         0863118064
121  นายสมศักดิ์ วิเศษสุข นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ         0813843457
122  นางสาวกนิษฐา บุญยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร         062-5972644
123  นางสาวจันทิมา ศรีเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร         084-7265601
124  นายประดิษฐ์ ทองอุดม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร         099-3416080
125  นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี         0811749793
126  นางสาวนางสาวกมลวรรณ สุทธิ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี         0982543587
127  นางสาวนางสาวรักเกล้า มีศิล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี         0852127043
128  นางศิรัมพร โกมลเสนาะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0898108207
129  นางอัมพร ชัยพร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0982539412
130  นายภูวดล พระเนตร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0890856531
131  นางสาวสุภาวดี อินทร์โต นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี         0646129819
132  นายอูมา หะยีมะเก๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล         0817380120
133  นายประมาณ จันทร์พาณิชย์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล         0815412457
134  นางสาวอัสนา คงแดง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล         0634398534
135  นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย         0844394982
136  นายสุชาติ นิ่มแสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย         0614424987
137  นายภูเบศ จิตรจริง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย         0871888741
138  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี         0818911645
139  นางสาวเกตสุดา ศรีวารีรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี         0895904888
140  นางสาวจิรา รัตนกระจ่าง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี         0848507003
141  นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย         0895650455
142  นางสาวกชพร ชำนาญสาร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย         063-9219396
143  นางสาววันวิสาข์ อุทธา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย         0651149005
144  นางสาวเยาวพา ล้อมรรงค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู         084-439-4973
145  นายไพศาล บัวใหญ่รักษา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู         081-183-8688
146  นายเกรียงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู         0660621281
147  นางอรพญา พลอยทับทิม นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         0844394967
148  นางศิวิลัย ทองอยู่ นักจิตวิทยาชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         0863935297
149  นางวิภาพร สุขคำมี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         0922644230
150  นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ         0844394974
151  นายบรรพต(อำไพ) พุ่มโพธิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ         0902796258
152  นางยุพิน นันตะวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ         0804718200
153  นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         0818712649
154  นางสาวชนาภัทร กลางโยธี หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         0885314725
155  นางสาวจุฑามาษ รัตนมงคล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         0621279305
156  นางสาวจุฑามาศ รัตนมงคล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี         042237151
157  นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์         08844394983
158  นายพงศร มีวาสนา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์         0660047398
159  นางสาวสุภาภรณ์ สุมันตกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์         0843109249
160  นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี         0898110212
161  นางสาวสันทราย มธุรส นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี         0962369165
162  นางสาวกัญชพร ไวสาริกิจ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี         0924142946
163  นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี         081-8770353
164  นางกานต์รวี อาจศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี         065-3160899
165  นางสาวนลินี ครั้งพิบูลย์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี         098-1873097
166  นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม         081-3753067
167  นางสาวตีญาพันธุ์ คงชู หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม         081-3753067
168  นางสาวแสงอรุณ พิณเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม         081-3753067
169  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว         0813770714
170  นางสาวพิรุณทิพย์ บัวคำศรี นักสังคมสงเคราะห์ 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว         0895422218
171  นางสาวสมพร ทูคำมี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว         082202941
172  นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี         0817360290
173  นางสาวกนกกร ณ นครพนม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี         0990422242
174  นางสาวณัฐชมนต์ ปริยดิษฐาพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี         0841325355
175  นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง         0847008167
176  นางลอองวรรณ คงคุ้ม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง         0846300145
177  นางสาวอนงค์ เพาะปลูก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง        
178  นางสาวสุไลดา เปี่ยมกำลัง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา         0980143910
179  นางสาววิมพืวิภา กาหลั่ยภูมิ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา         0827555538
180  นายนายอรรถสิทธิ์ ลัมภเวช นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์         0922654490
181  นางสาวจินห์นิภา เกชฎา นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์         0860342583
182  นายพนัส คชนิล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์         0818770354
183  นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี         0817380121
184  นางพิศสุดา บุญร่วมแก้ว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี         0898775384
185  นายอนัส ตาเยะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี         0870593238
186  นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา         0899561361
187  นางดวงใจ กองแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา         0899533651
188  นางสาวศิริพร พรมเสน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา         0987465676
189  นางปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง         0844394975
190  นางสาวปวีนา พรหมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง         096-2643963
191  นางสาวผุศฎี วางกลอน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง         095-9809808
192  นางจุฬาลักษณ์ บัวตูม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร         0900588798
193  นางสาวนิชาภา รัตนวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร         0855361466
194  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร         0898105045
195  นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก         0929295978
196  นางพิชญา ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก         0628652414
197  นางสาวดุจดาว อินทโชติ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก         0861193139
198  นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต         0818911643
199  นางสาวน้ำฝน ใจแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต         0956410190
200  นางสาวเยาวนารี หีมยิ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต         0812760655
201  นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม         0818712648
202  นางสาวทิพประพาวีณ์ เรือนทอง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม         0845148071
203  นางพิชานันท์ ไชยสุพรรณ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม         0860608551
204  นายภิญโญ รักสะอาด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร         081-812-6137
205  นายกันต์ แสนธิจักร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร         081-923-6508
206  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร         081-708-7057
207  นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร         0844394969
208  นางสาวอมรประภา ชูรัตน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร         0828644699
209  นางณัฐนัลฐ์ ศรีหงษ์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร         0827832560
210  นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา         0818979058
211  นางสาวนภาพร จุทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา         0816090316
212  นางสาวนุรอายนี ยูโซะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา         0861477093
213  นางสาวมาริสา สุขวันดี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด         0821133269
214  นางสาวลัดดา โบลาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด         0990156736
215  นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด         0844394970
216  นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง         084-4394976
217  นางสาววัลภา คชสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง         0807192787
218  นางสาวกุลณิชา ถาวรเจริญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง         0924017773
219  นางสาวบุษบา ช่างพูด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง         0642303689
220  นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง         0818616831
221  นางสาวกัญญาลักษณ์ วิสาขะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง         0918653858
222  นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี         0817360297
223  นางสาวทัศนีย์ ตันติอำนวย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี         0895517051
224  นางวาสนา มาตกิจ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี         0891117967
225  นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี         0844394984
226  นายบุญเสริม ซ้อมจันทา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี         0850606366
227  นางสาววาริสา บุญกุศล นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี         0944820844
228  นายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0817641126
229  นางสาววรรณิดา สุภาชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0982868257
230  นางสาวสุภาภรณ์ เตจ๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0805001778
231  นายบุญตวย ธิว่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน         0861038316
232  นางสาวชุลีพร ใสสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี         032401780
233  นายสราวุธ วงษ์ประยูร หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี         032401780
234  นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี         0816264264
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0814554954
2  นางกาญจนา เจ็งสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0860467617
3  นางสมลักษณ์ สุบินนภาลักษณ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด         0819155284
4  นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         0818495745
5  นางปรัศนี นัคราโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         0830587759
6  นางวาริน วีระสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         02-584-7254
7  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         025771172
8  นางสาวปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         025771172
9  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต         0863692412
10  นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0892001942
11  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0881218998
12  นางสาวณัฐติยาภรณ์ พิทักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี         0863852594
13  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0819912576
14  นางสาวสุทธินี นุชนารถ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0880892263
15  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี         0853630404
16  นางอรนุช เลิศไกร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0818718393
17  นางอัฉราวดี พรหมโท เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0935176713
18  นางสาวธิดารัตน์ ยอดญานะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี         0801965122
19  นางสาวเกศสุดา เรือนสา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0813663688
20  นางพรศรี บุญธนสถิตย์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0819603279
21  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่         0819368206
22  นางสาวสิริมณี ตุกเตียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0818979115
23  นางจิตติมา จิตต์สมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0897398375
24  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส         0970670722
25  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0819841137
26  นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0817519380
27  นางเพ็ญศรี มุ่งหาดี พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง         0819961853
28  นายนายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0811749782
29  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0894134954
30  นายสุรศักดิ์ ก้อนใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด         0818246648
31  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         081-7360282
32  นางเยาว์ลักษณ์ พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         084-3333081
33  นางอุมาภรณ์ คล้ำจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ         081-8182460
34  นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0817385181
35  นางสุนันณา ชายกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0895975266
36  นางจันทนา บุญทิก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา         0911532895
37  นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0892809848
38  นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0933231046
39  นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา         0817257536
40  นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0812713418
41  นางพิชญธิดา จันทรจำนง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0897196610
42  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช         0617466299
43  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0819892090
44  นางสาวอรอนงค์ ศรีมะโรง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0956606340
45  นางบุญช่วย เหมะธุลิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย         0874329107
46  นางอัมพร นาคสีเหลือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0953859907
47  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0818684838
48  นางสาวนริชา มหาพรหม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช         0818759790
49  นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         081-8736046
50  นายศุภชัย ปฏิกานัง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         084-6167992
51  นายชวพล ลิตติพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง         081-9067777
52  นายสุพิพัฒน์ อนุราช ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0818979054
53  นางสาวเนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0808614142
54  นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี         0876695855
55  นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         0819407143
56  นางสาวกนกพร แสวงธรรม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         0987486464
57  นางจิดาภา ปามาคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์         096-9701704
58  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         089-8708033
59  นางประไพ คุ้มพร้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         081-5438501
60  นางสาวกมลพัฒน์ นนตรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา         083-0435805
61  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         025776569
62  นางสิริพร ปิณฑะดิษ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0891717066
63  นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร         0944646535
64  นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         0649304811
65  นางสิดาพัณณ์ นิระหานี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         0851500969
66  นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด         0628146611
67  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         0961916982
68  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         0819548430
69  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น         0816207695
70  นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         0922527365
71  นางนารีรัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         0923593239
72  นางสาวนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         0890937088
73  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0817611008
74  นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0801515397
75  นายชัยพร เนียมวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี         0970013830
76  นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0818811050
77  นายวัชรินทร์ อิวปา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0897585417
78  นางสาวสรัลยภัคร์ จอมสืบ นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง         0818859739
79  นางจารุณี รัตนจินดา ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0899736118
80  นางสาวกาญจนา จินดารัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0884446509
81  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี         0846896325
82  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0818712659
83  นางสาวจุฬาลักษณ์ วรรณพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0864029260
84  นางสาวปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย         0861528331
85  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         081-7250211
86  นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         087-2552769
87  นางสาวบุตรสบง ทาทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ         0821397482
88  นายนิตินัย อุทัยรังษี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0854854528
89  นางสาวสุพัตรา วงษ์จู นักพัฒนาสังคม สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0871564598
90  นางสาวกมลชนก โพธุ์พันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม         0982748565