ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 10712 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
56832 ใบโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน งบประมาณปี 2566 บพด. ร้อยเอ็ด บพด.ร้อยเอ็ด - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 02/12/2565 17:04:41
56831 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 สลก นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:57:06
56830 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ส.มหาเมฆ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:56:29
56829 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ศบธ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:56:05
56828 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ศดร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:55:48
56827 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 บพด.กทม นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:55:31
56826 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กสส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:55:04
56825 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กยผ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:54:30
56824 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กพร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:53:47
56823 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กตส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:53:31
56822 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กคค นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2565 11:53:09
56821 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 TO BE NUMBER ONE กสส. นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์ 30/11/2565 15:10:34
56820 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน ส.เด็กชายบ้านปากเกร็ด - นายชวนากร แย้มสกุล 30/11/2565 14:19:36
56819 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 30/11/2565 14:02:49
56818 แบบฟอร์มประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กคค.ศดร. นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ 28/11/2565 12:01:57
56817 จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Pre-ceiling) สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ 28/11/2565 09:34:05
56816 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม บพด.ทุกจังหวัด (ทุกจังหวัด) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 25/11/2565 10:20:21
56815 แบบฟอร์มขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 66 ทุกกอง นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข 23/11/2565 09:45:12
56814 แบบฟอร์มขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 66 ทุกกอง นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข 22/11/2565 13:59:07
56813 แบบฟอร์มขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 66 ทุกกอง นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข 22/11/2565 13:59:07
56812 แบบฟอร์มคำของบเจรจา ปี 67 กสส./กคค./ศบธ. นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ 22/11/2565 13:46:53
56811 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 09/11/2565 14:35:03
56810 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 09/11/2565 14:33:48
56809 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Pre - Celling) กลุ่มใน กยผ. นางสาวสิริพร คลิ้งบัวทอง 07/11/2565 11:37:28
56808 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Pre - Celling) ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ นางสาวสิริพร คลิ้งบัวทอง 07/11/2565 11:35:45
56807 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 04/11/2565 13:30:36
56806 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 สลก นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:30:21
56805 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ส.มหาเมฆ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:29:20
56804 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ศบธ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:28:53
56803 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ศดร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:28:27
56802 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 บพด.กทม นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:28:08
56801 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กสส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:27:41
56800 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กยผ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:27:01
56799 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กพร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:26:32
56798 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กตส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:26:00
56797 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 กคค นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/11/2565 11:25:44
56796 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตกรรมาธิการงบประมาณ 2566 (วุฒิสภา) กสส. นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ 31/10/2565 10:25:23
56795 ใบโอน ปี 66 งบเงินอุดหนุน บพด.กรุงเทพ ส.มหาเมฆ ส.บ้านราชสวิถี - นายชวนากร แย้มสกุล 27/10/2565 14:31:39
56794 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 27/10/2565 11:42:01
56793 ใบโอน ปี 66 งบเงินอุดหนุน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 27/10/2565 09:48:20
56792 จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการด้าน... กคค , กสส และกยผ.นย. นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์ 26/10/2565 16:09:40
56791 ใบโอน ปี 66 งบบุคลากร และงบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 21/10/2565 17:07:40
56790 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 21/10/2565 16:40:39
56789 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 21/10/2565 15:52:42
56788 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 21/10/2565 13:51:19
56787 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโครงการประจำปี 2564 - 2567 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ 21/10/2565 11:05:26
56786 ใบโอน ปี 66 งบบุคลากร และงบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 20/10/2565 15:19:05
56785 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 20/10/2565 15:12:24
56784 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 19/10/2565 14:22:45
56783 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน ส.เด็กหญิงบ้านราชวิถี - นายชวนากร แย้มสกุล 19/10/2565 14:20:10

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่