ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2566
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 11042 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
57173 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 สลก. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:54:20
57172 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ส.มหาเมฆ นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:52:55
57171 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 บพด.กทม. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:52:33
57170 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ศบธ. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:50:35
57169 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กพร. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:50:05
57168 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กตส. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:49:51
57167 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ศดร. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:47:21
57166 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กยผ. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:46:36
57165 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กสส. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:42:26
57164 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กคค. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/12/2566 13:39:43
57163 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 07/12/2566 10:05:28
57162 แบบฟอร์มการเขียนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ละโครงการ/โครงการย่อย ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว 30/11/2566 14:28:08
57161 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน สนับสนุนขยายเครือข่ายฯ(แก้ไข) บพด. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 27/11/2566 10:09:17
57160 แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กสส./กคค./ศบธ./กยผ. นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ 24/11/2566 14:10:45
57159 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน สนับสนุนขยายเครือข่ายฯ บพด. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 16/11/2566 16:38:11
57158 โครงการที่นำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 67 (ระยะเวลา 8 เดือน) ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์ 16/11/2566 15:35:02
57157 ใบโอน ปี 67 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค บพด. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 09/11/2566 17:00:46
57156 รายละเอียดแบบฟอร์มโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในศตวรรษที่ 21 และโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กฯ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน , กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว 09/11/2566 09:50:21
57155 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ศบธ. แก้ไข นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 08/11/2566 10:06:15
57154 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ส.มหาเมฆ นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 10:08:38
57153 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 สลก. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 10:05:43
57152 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 บพด.กทม. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 10:05:36
57151 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 สลก. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 10:03:11
57150 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ศดร. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 10:01:18
57149 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กพร. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 10:00:11
57148 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กตส. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 07/11/2566 09:59:39
57147 ใบโอน ปี 66 งบเงินอุดหนุน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 06/11/2566 17:00:57
57146 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 ศบธ. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 06/11/2566 11:47:27
57145 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กยผ. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 06/11/2566 11:45:48
57144 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กสส. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 06/11/2566 11:44:16
57143 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2567 กคค. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 06/11/2566 11:40:24
57142 แบบฟอร์มจัดทำคำถาม-ตอบชี้แจงงบประมาณ 2567 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นางสาวศรัณยา ยุทธสมภพ 02/11/2566 10:47:06
57141 คู่มือการใช้งานระบบกำกับติดตามการดำเนินงาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว 01/11/2566 14:22:49
57140 แบบรายงานผลแผนสื่อ 66 กคค. นางสาวศรัณยา ยุทธสมภพ 01/11/2566 12:37:27
57139 ใบโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (งบดำเนินงาน แผน 1-2-1) บพด. - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 31/10/2566 14:41:05
57138 ใบโอน ปี 66 งบเงินอุดหนุน บพด. และสถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 27/10/2566 14:30:28
57137 คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 สำนัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่ม DOC 27/10/2566 10:14:21
57136 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 25/10/2566 09:46:51
57135 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน ค่าเช่าทรัพย์สิน - ที่ดิน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 25/10/2566 09:44:57
57133 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน งบบุคลากร และงบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 25/10/2566 09:38:39
57132 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 25/10/2566 09:34:27
57131 แบบฟอร์ม 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - นางสาวพีรภาว์ พูลเณร 18/10/2566 10:52:07
57130 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 17/10/2566 11:12:12
57129 ใบโอน ปี 66 งบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 17/10/2566 11:08:55
57128 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน หน่วยงานใน สังกัด ดย. - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 12/10/2566 10:20:17
57127 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขานุการกรม, ผอ.กอง/ศูนย์ หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงฯ - นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ 12/10/2566 08:00:08
57126 ใบโอน ปี 66 ไปพลางก่อน งบบุคลากร และงบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 11/10/2566 10:37:44
57125 แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการประเมินผลSROI กคค. กสส. นางสาวสพรรณชนก ชูใจ 09/10/2566 15:08:38
57124 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ศบธ. นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 02/10/2566 15:25:09
57123 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2566 ส.มหาเมฆ นายภิวุฒิ ฉิมน้อย 02/10/2566 15:24:28

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่