ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 10590 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
56708 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 16/08/2565 10:51:06
56707 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส. ดช. นราธิวาส - นายชวนากร แย้มสกุล 11/08/2565 09:56:39
56706 ใบโอน ปี 65 งบเงินอุดหนุน บพด. และสถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 09/08/2565 12:04:11
56705 ใบโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน ปี 65 พส. 569,024.40 บาท พส. - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 09/08/2565 11:08:03
56704 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. ยะลา - นายชวนากร แย้มสกุล 09/08/2565 10:17:11
56703 ใบโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปี 65 ปส. 99,296 บาท ประชาสัมพันธ์ สลก. - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 08/08/2565 10:57:16
56702 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 03/08/2565 15:37:48
56701 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 03/08/2565 14:44:32
56700 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. และสถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 03/08/2565 14:19:41
56699 ใบโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน ปี 65 25,000 บาท บพด.พะเยา บพด.พะเยา - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 03/08/2565 10:42:18
56698 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 สลก นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:49:29
56697 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ส.มหาเมฆ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:48:40
56696 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศบธ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:48:17
56695 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศดร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:46:58
56694 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 บพด.กทม นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:46:10
56693 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กสส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:45:47
56692 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กยผ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:45:15
56691 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กพร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:44:36
56690 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กตส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:44:19
56689 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กคค นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 02/08/2565 12:43:50
56688 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส.ฟื้นฟูเด็กจ.หนองคาย - นายชวนากร แย้มสกุล 26/07/2565 12:01:21
56687 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 26/07/2565 11:03:22
56686 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 19/07/2565 09:49:07
56685 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน งบบุคลากร สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 12/07/2565 14:48:52
56684 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 07/07/2565 12:19:32
56683 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส.เยาวชนมูลนิธิมหาราช - นายชวนากร แย้มสกุล 07/07/2565 11:43:59
56682 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน งบบุคลากร บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 06/07/2565 16:56:53
56681 ใบโอน ปี 65 งบเงินอุดหนุน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 06/07/2565 15:29:34
56680 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 06/07/2565 11:13:38
56679 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 06/07/2565 10:35:16
56678 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 05/07/2565 11:56:34
56677 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 สลก นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:07:31
56676 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ส.มหาเมฆ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:06:51
56675 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศบธ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:06:27
56674 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศดร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:05:33
56673 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 บพด.กทม นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:05:01
56672 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กสส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:04:33
56671 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กยผ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:03:49
56670 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กพร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:02:30
56669 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กตส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:02:07
56668 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กคค นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 04/07/2565 15:01:46
56667 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส.เด็กหญิงบ้านราชวิถี - นายชวนากร แย้มสกุล 01/07/2565 15:36:57
56666 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส.เด็กชายบ้านเชียงใหม่ - นายชวนากร แย้มสกุล 01/07/2565 14:45:43
56665 ผลการขับเคลื่อนการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติอย่างยังยืนของกระทรวง พม. ประจำปี 2564 และ 2565 สลก. นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ 30/06/2565 14:47:41
56664 มาตรการลดการใช้พลังงาน และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กอง / ศูนย์ / หน่วยงานขึ้นตรง นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล 30/06/2565 14:05:13
56663 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน รับ-ส่งเด็กและเยาวชนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม บพด และสถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 30/06/2565 12:13:44
56662 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน และงบบุคลากร สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 30/06/2565 10:49:58
56661 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส.เด็กชายบ้านราชสีมา - นายชวนากร แย้มสกุล 29/06/2565 14:36:47
56660 ข้อปฏิบัติการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ปี 65 (แก้ไข) จนท.ดย. - นางสาวนวลนฤมล ศรีแสงสังข์ 29/06/2565 11:49:32
56658 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 29/06/2565 10:38:51

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่