ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 52156 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
56503 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน และงบบุคลากร บพด - นายชวนากร แย้มสกุล 14/01/2565 12:41:17
56502 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน บพด. 76 แห่ง - นายชวนากร แย้มสกุล 14/01/2565 12:01:52
56501 แบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน ธันวาคม 64) สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรง นางสาวศุภินทรา คุ้มเครือ 12/01/2565 15:58:29
56500 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 11/01/2565 12:06:44
56499 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรง และหน่วยงาน 107 หน่วยงาน นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์ 10/01/2565 14:31:31
56498 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 สลก นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:46:36
56497 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ส.มหาเมฆ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:46:03
56496 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศบธ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:45:39
56495 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศดร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:45:22
56494 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 บพด.กทม นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:45:04
56493 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กสส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:44:37
56492 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กยผ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:44:05
56491 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กพร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:43:35
56490 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กตส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:43:20
56489 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กคค นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 10/01/2565 09:43:00
56488 แบบฟอร์ม PMQA 4.0 และหลักเกณฑ์การพิจารณา PMQA 4.0 ปี 2565 ทุกกอง/สำนัก/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน 07/01/2565 13:00:53
56487 ใบโอน ปี 65 งบเงินอุดหนุน ช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ที่ประสบปัญหาทางสังคม บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 28/12/2564 16:42:05
56486 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 1 (eMENSCR) ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์ 27/12/2564 13:08:58
56485 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน บพด. เพชรบูรณ์ และ บพด. เลย - นายชวนากร แย้มสกุล 24/12/2564 11:20:55
56484 รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา กสส. นางสาวพิมลนาฏ พุฒด้วง 23/12/2564 18:22:42
56483 รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ศดร นางสาวพิมลนาฏ พุฒด้วง 23/12/2564 18:19:01
56482 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลงบปี 2566 สลก. นางสาวพิมลนาฏ พุฒด้วง 23/12/2564 15:36:31
56481 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ทุกกอง/สำนัก/ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง นางสาววโรชา แน่นอุดร 23/12/2564 13:45:42
56480 เอกสารประกอบการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online หน่วยเบิกจ่าย 88 แห่ง - นางสาวเกษริน พานบัว 21/12/2564 16:58:40
56479 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ ทุกกอง/สำนัก/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร - นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน 13/12/2564 17:46:26
56478 แบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรง นางสาวศุภินทรา คุ้มเครือ 09/12/2564 13:22:28
56477 แบบฟอร์มกำหนดกิจกรรมย่อย ปี 2565 กลุ่ม/กอง - นางสาวพัชรี พูลเณร 06/12/2564 14:42:52
56476 ใบโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็บรายจ่ายอื่น งบประมาณ ปี 65 ไตรมาส 1-2 กยผ. - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 03/12/2564 12:50:00
56475 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน และงบบุคลากร สถานรองรับ - นายชวนากร แย้มสกุล 02/12/2564 16:49:17
56474 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 สลก นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:13:54
56473 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ส.มหาเมฆ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:13:11
56472 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศบธ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:12:39
56471 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 ศดร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:12:23
56470 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 บพด.กทม นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:12:04
56469 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กสส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:09:19
56468 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กยผ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:08:43
56467 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กพร นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:07:33
56466 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กตส นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:07:13
56465 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 กคค นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 01/12/2564 10:06:52
56464 ใบโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ปี 65 กยผ. - นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ 26/11/2564 11:53:24
56463 ข้อมูลสนับสนุนประเด็นเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย กสส. กคค. - นางสาวสุภาวดี พร้อมพงษา 23/11/2564 07:41:08
56462 การจัดทำคำขอเบื้องต้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ สำนักงานเลขานุการกรม นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ 22/11/2564 08:31:33
56461 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ส. บ้านราชวิถี - นายชวนากร แย้มสกุล 18/11/2564 11:33:53
56460 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 บพด. (ทุกจังหวัด) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 17/11/2564 16:01:41
56459 แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่น ปี พ.ศ. 2566 (รายการค่าใช้จ่ายในการเจราจาและประชุมนานาชาติ) กคค./กสส./ศบธ./กยผ. นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ 17/11/2564 11:15:26
56458 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ 17/11/2564 08:46:04
56457 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บพด. - นายชวนากร แย้มสกุล 15/11/2564 16:27:11
56456 ใบสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย. หน่วยงานภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน - นางสาวณัฐิกา มานะมุติ 12/11/2564 09:58:35
56455 ใบโอน ปี 65 งบเงินอุดหนุน บพด.ปทุมธานี - นายชวนากร แย้มสกุล 10/11/2564 12:02:54
56454 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 บพด. (ทุกจังหวัด) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 09/11/2564 10:50:34

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่